Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.08.2017 07:09 - Как полицай става ШЕФ на полицията в Сливен и се издига в очите на ГЕРБ!?
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 2627 Коментари: 1 Гласове:
0

Последна промяна: 07.09.2017 16:54

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Как полицай става ШЕФ на полицията в Сливен и се издига в очите на ГЕРБ!?


    Представям на Вашето внимание  комисар Димитър Ангелов Величков, който прикри полицай внедрен в полицията без да е преминал конкурс.  

От полицията искам по ЗДОИ как полицай е започнал в полицията без конкурс и е скъсван на задължителните психопрегледи. Този полицай е прикривал престъпления на ......, но Докладната записка се изпраща до шефа и Величков и той се съглася като се подписва за покриване на престъпленията. Сега същия полицай е вече шеф на ОДМВР в СЛИВЕН, и какво става, дава им се власт от Бойко да прикриват всичко по законен път.

image снимка:slivenpress

Уважаеми граждани На Сливен!-кликни и прочети

Жалка васална държавица-ГЕРБ който се нахендри на власт и си назначи свои хора....Ето затова България не съществува отдавна. До кога някакви си политичета ще подменят кадрови военни според кефа си?  Че служител трябва да се уволнява само ако върши гадорийки; вреди на службата; а не по кефа на сульо и пульо дошъл на власт!

     Погнаха шефа на полицията в Сливен, покрил дансаджия в издънка?

image

   ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!-кликни и прочети!
Правосъдната система в Сливен от 26 години ПРЕЗ ПОГЛЕДА МИ!
 

постинга се редактира!
             image

                 image
                  image
                  image
                  image
                  image
                  image
                  image

                             Р Е Ш Е Н И Е № 114                                       18.07.2017г., гр. Сливен                                        В ИМЕТО НА НАРОД А АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Сливен, в публично съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:……………… Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс вр. чл. 40 от Закона за достъп до обществена информация. Образувано е по жалба на Живко Желев Бъчваров  срещу Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация № 343004-8/30.03.3017г. на Директора на ОДМВР Сливен. Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на решението. Счита същото за немотивирано, постановено в противоречие с процесуалния и материалния закон. Информацията, която е изискал със заявлението била обществена по смисъла на ЗДОИ. Счита, че дори да касае трето лице, същата не е защитена със закон, налице е "значителен обществен интерес" за предоставяне на исканата информация. Искането е да бъде отменено оспореното решение, като бъде задължен Директорът на ОДМВР Сливен да предостави информацията, от която несъмнено можело да се формира извод за работата на институцията. В съдебното заседание Желев се явява лично и поддържа жалбата. Сочи, че информацията е необходима, за да се формира извод как се назначават служителите в системата на МВР, които защитават правата на гражданите. Ответната страна - Директорът на ОДМВР Сливен, чрез процесуален представител – гл.юрисконсулт Кремена Борнавска, оспорва жалбата. Счита, че поисканата информация не е обществена по смисъла на чл.2 ал.1 от ЗДОИ, а и липсвало съгласие от страна на третото лице, засегнато от информацията. Съдът, въз основа на събраните по делото доказателствата и преценка на законосъобразността на обжалвания акт, съобразно разпоредбата на ал.1 на чл. 168 АПК, приема следното: Производството пред Директора на ОДМВР Сливен е започнало по заявление на Живко Желев Бъчвароввх.№ 343004-7/06.03.2017г., с предмет предоставяне на обществена информация: явявала ли се е и издържала ли е конкурс Димитринка  Илиева Кабакова - М., за да бъде назначена на държавна служба в МВР Сливен от Министерство на правосъдието. В искането е посочено информацията да бъде предоставена на хартиен носител. С писмо изх.№ 343000-1939/08.03.2017г. Директора на ОДМВР Сливен, на основание чл.31 ал.2 от ЗДОИ е поискал от Димитринка  Кабакова писмено да заяви дали предоставя съгласието си или отказва да бъде предоставена исканата информация. Със заявление вх.№ 343000-2049/13.03.3017г. служителятКабакова отказва да даде съгласие за предоставяне на достъп до исканата от Живко Бъчваров информация. С обжалваното Решение № 343004-8/30.03.2017г. Директорът на ОДМВР Сливен отказва да предостави на Живко Бъчваров достъп до исканата обществена информация, като приема на първо място, че информацията, поискана в заявлението не е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ. На второ място,Кабакова е трето лице по смисъла на чл. 31 от Закона за достъп до обществена информация, засягат се интересите й и административният орган, на основание чл. 37, ал.1, т.2 от ЗДОИ мотивира отказа си с изрично заявеното й несъгласие. По делото е приобщено писмо на Министъра на вътрешните работи до Министъра на правосъдието с вх.№ 04-02-67/16.04.2009г., с което е представен проект на споразумение, изготвено на основание чл.81 а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в МВР на лицето Димитринка Кабакова-М., работеща на длъжност „надзирател“ в затвора Сливен към Глава Дирекция „ИН“. По делото е приобщена Заповед № 81213-73/28.01.2016г.  на Министъра на вътрешните работи, с която са утвърдени „Вътрешни правила за организацията на работата в МВР по постъпили заявления по ЗДОИ“ Жалбата, подадена от Живко Бъчваров е допустима, а по същество основателна при следните съображения: Исканата информация със заявлението от 06.03.2017 година определя като задължен субект по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация Директора на ОДМВР Сливен, поради което съдът намира, че оспореният акт е постановен от компетентен орган. Правото да се търси и получава информация е конституционно признато в чл. 41, ал.1 и ал.2 от Конституцията на РБългария, като това право обхваща и корелативното задължение на държавните органи да осигурят достъп до общественозначима информация с изключение на нормативно уредените ограничения на правото. В действащото законодателство са предвидени различни правни средства за достъп до информация в зависимост от произхода, съдържанието и значението на информацията за правните субекти. Един от правните способи за упражняване на конституционното право на достъп до информация е регламентиран в ЗДОИ. Съгласно чл. 4, ал.1 от ЗДОИ всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. Съответно в разпоредбата на чл. 2, ал.1 от ЗДОИ обществената информация по смисъла на този закон е дефинирана като всяка информация свързана с обществения живот в РБългария и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. В чл. 9, ал.1 от ЗДОИ е регламентирано, че обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации е официална и служебна като в чл. 10 и чл. 11 от ЗДОИ са дадени легалните дефиниции на понятията  "официална обществена информация" и "служебна обществена информация" и е определен предметния обхват и съдържанието на видовете обществена информация по ЗДОИ. По см. на чл. 10 от ЗДОИ "официална обществена информация" е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия, а съгласно чл. 11 от ЗДОИ  "официална служебна информация" е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации. В разпоредбата на чл. 3 от ЗДОИ са определени кои са задължените субекти за предоставяне на достъп до обществена информация - държавни органи, органи на местното самоуправление, публичноправни субекти и т.н., които създават или съхраняват обществена информация. В контекста на легалната законова дефиниция несъмнено информацията относно актовете издавани от Директора на ОДМВР Сливен и във връзка с дейността на администрация на МВР е обществена, тъй като дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Според определението на чл. 11 от ЗДОИ по своя характер исканата информация е официална служебна, а достъпът до нея е свободен съгласно чл. 13, ал.1 от ЗДОИ, като може да бъде ограничен само в случаите посочени в чл. 13, ал.2 от ЗДОИ, но не и при надделяващ обществен интерес - чл. 13, ал.4 от ЗДОИ. Обществената информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти. Следователно обществена информация съставляват всички данни относно обществения живот, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължения субект. В контекста на легалната законова дефиниция търсената от жалбоподателя информация – явявала ли се е и как е назначена на държавна служба в МВР Димитрина  Кабакова, предмет на оспорения отказ, представлява служебна обществена информация, създадена и събрана от Директора на ОДМВР Сливен по повод дейността му и като такава следва да се предостави съгласно чл.13 от ЗДОИ. В този смисъл е решение по адм. дело № 11045/2012г. по описа на ВАС. Съдържанието на заявлението и събраните доказателства сочат като предмет на информацията сведения, свързани с дейността на държавен орган по назначаването на негов служител, която е подчинена на изискванията на Закона за държавния служител и Закона за Министерството на вътрешните работи, която представлява обществена информация. Съгласно действащата разпоредба на чл. 31, ал.4 от Закона за достъп до обществена информация, при заявеното от третото лице изрично несъгласие, органът по чл. 3 от закона е длъжен да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, които да съхранят интересите на третото лице. Следователно, независимо от изрично заявеното от Димитринка Кабакова несъгласие, за административния орган е налице императивно вменено задължение за положително произнасяне, с което той не се е съобразил. Наред с изричната разпоредба на ал.4 на чл. 31 от ЗДОИ, съдът намира, че информацията относно приложението на специалните норми, регулиращи реда за назначаване на държавния служител има характера не само на обществена информация по смисъла на чл. 1 от Закона за достъп до обществена информация, но и на информация при "надделяващ обществен интерес" по смисъла на т.6 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация, доколкото прозрачността в дейността на държавните органи е в пряка зависимост от публичното известяване относно спазването на действащия специален закон. При изложените съображения за характера на исканата информация, неизпълнението от страна на органа по чл. 3 от ЗДОИ на задължението му да предостави информацията при условията на ал.4 на чл. 31 от ЗДОИ, оспореното решение се явява постановено в нарушение на закона. То следва да бъде отменено, като преписката бъде върната на органа за ново произнасяне при съобразяване на указанията в настоящото решение по приложението на материалноправни разпоредби на Закона за достъп до обществена информация. Водим от горното, на основание чл.172, ал.2, предл. второ от АПК, Административен съд Сливен  Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация № 343004-8/30.03.2017г. на Директора на ОДМВР Сливен по заявление на Живко Бъчвароввх.№343004-7 от 06.03.2017 година. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ОДМВР Сливен за произнасяне по заявление на Живко Бъчваров вх.№ 343004-7 от 06.03.2017 година. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14дневен срок от деня на съобщението за изготвянето му.
От ТУК може да проверите на коя дата е получена разписката на съобщението от юристката на ОДМВР, и до 07.08.2017г. не беше обжалвано.
                 image
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ: ВТОРА ЧАСТГласувай:
0
01. rennie - Добре е решил съдът, но защо трябва ...
09.08.2017 10:48
Добре е решил съдът, но защо трябва толкова да се усложнява всичко - обжалване от гражданина, съдебен протокол от юни, решение от юли...? Съдилищата се оплакват, че били затрупани с работа. Създават им я главно калпави държавни чиновници. Затова, според мен, съдилищата трябва служебно да налагат и някакви наказания (глоби) на службите, издали незаконосъобразен акт. Иначе какво се получава? Чиновниците безнаказано затрупват съда с излишна работа!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 2563683
Постинги: 1396
Коментари: 673
Гласове: 1451
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Ноември, 2019  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930