Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.08.2009 09:50 - ЗАД РЕШЕТКИТЕ
Автор: jivko1128 Категория: Новини   
Прочетен: 1276 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 05.09.2009 07:05


Зад ришетките
Всичко да се даде на комисия Кушлев, и да се виде  по какъв начин е придобито  и пройзхода на парите защо няма явен"ТЪРГ" на държавната земя с редовни учасници, прокуратурата да си влезе в ролята защото корупцията е между тях и не се сърдете че ЕС ни наказва. Докато има такива мръсни зделки ще има и мутри и акули който ще крадът благодарение на тези който ги прекриват. ТОВА ще го испрата до Бруксел  за да видат че закони те НЕ неважът за някой АКУЛИ.
Автор: tarikata1128 19-07-2009 21:04:50
 
зад ришетките
А ОБЩИНСКАТА ЗЕМЯ Е РАЗДАВАНА И РАЗПРОДАВАНА Още в началото на 2003 г. общото събрание на дружеството е обсъждало възможността да продава част от земеделските земи и да ги дава под аренда за 25 - 40 години - общо 1600 дка: 836 в землището на "Речица" и 800 в землището на Жельо войвода. Представителят на общината тогава - Г. Василев е гласувал за това, под предлога да се намерят свежи пари за дружеството. Независимо, че по този въпрос няма решение на общинския съвет, с което да го упълномощават да стори това. Допълнително всички са поискали общината да допълни вноската си с още 200 дка земя с цел след разпродаването и раздаването на наличната земя да остане друга за развитие на дейност от самото дружество. Разбира се, дори общото събрание да не е взело такова решение, то е могло да бъде самостоятелно взето от съвете на директорите, тъй като уставът на дружеството позволява това. Така общината е загубила част от собствеността си, а земята е продадена на "Евротекстил 2000" ООД - 32,13 дка и на Коста Къчев - 4,590 дка в землището на "Речица" и е дадена под аренда - 800,003 дка на "Прима" ЕООД в "Речица" и 813,702 дка на "Канеко" ЕООД в Жельо войвода. Доколко тези операции са изгодни за дружеството и общината може да стане ясно след икономически и финансов анализ. О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н Р Е Ш Е Н И Е № 453 Откриване процедура за приватизация на незавършен обект на капиталното строителство – Здравен дом, кв. “Речица”, гр. Сливен На основание чл. 1, ал.2, т.3, чл. 3, ал.3, т. 2, чл. 26, ал.1 и ал.2 и ал.2, чл. 28, ал.1 и ал.2 на Закон за приватизация и следприватизационен контрол, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Открива процедура за приватизация на Незавършен обект на капиталното строителство – Здравен дом, кв. “Речица”, гр. Сливен. 2. Упълномощава Кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум и тръжна документация на обекта. 3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обекта: сключване на договори за наем, дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване договори за кредит. Решението е прието на заседание на ОбС, проведено на 31.03.2005 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/доц.д-р Ив.Андреев В я р н о, Протоколист: О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н Р Е Ш Е Н И Е № 460 Продажба на имоти – ЧОС, кв. 20 по плана на кв. “Речица” На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.1 от ЗОС, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, както следва: 1.1. УПИ I, кв. 20 по плана на кв. “Речица”, гр. Сливен, с площ 1 080 кв.м., отреден за магазини и офиси, при граници: изток – УПИ II, запад – улица, север – улица, юг – УПИ VIII. Начална цена 11 800 лева. 1.2. УПИ VIII, кв. 20 по плана на кв. “Речица”, гр. Сливен с площ 1 080 кв.м., отреден за магазини и офиси, при граници: изток – УПИ III, запад – улица, север – УПИ I, юг – УПИ VII. Начална цена 11800 лева. 1.3. УПИ VII, кв. 20 по плана на кв. “Речица”, гр. Сливен с площ 1 080 кв.м., отреден за магазини и офиси, при граници: изток – УПИ VI, запад – улица, север – УПИ VIII, юг – улица. Начална цена 11 800 лева. 2. Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник. 3. В комисията по провеждане на търга да се включат общинските съветници: Венелин Йорданов, Желязко Андонов, Мария Григорова, Никола Къчев, Стоян Златев. Решението е прието на заседание на ОбС, проведено на 31.03.2005 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/доц.д-р Ив.Андреев В я р н о, Протоколист О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н Р Е Ш Е Н И Е № 462 Извършване на замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на кв. “Речица”, с недвижим имот – частна собственост, находящ се в землището на с. Блатец, общ. Сливен На основание чл. 5 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОбПФ, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Да се извърши замяна на общински недвижим имот – земеделска земя, представляващ имот № 037006, пасище, мера в местността “Драката”, в землището на кв. “Речица” с площ от 2.821 дка, девета категория на земята, със справедлива пазарна цена 508.00 лв., със земеделски имот, находящ се в землището на с. Блатец, общ. Сливен, собственост на Атанас Костов Байнашев с ЕГН 6812055925 от гр. Сливен, представляващ имот № 022021, нива с площ от 3.360 дка в местността “Чал бозалък”, четвърта категория на земята, със справедлива пазарна цена 2 962.00 лв. Разликата в цените на заменяните имоти остава в полза на Община Сливен. 2. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши необходимите действия по замяната на описаните в т.1 имоти. Решението е прието на заседание на ОбС, проведено на 31.03.2005 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/доц.д-р Ив.Андреев В я р н о, . Съгласува за одобряване проекта за изменение на подробния устройствен план за УПИ I – “За фурна, магазин и трафопост”, кв. 60, кв. “Речица”, гр. Сливен, като се проектира нова улица – тупик от осова точка 92А до осова точка 92Б. . Решение № 382 /23.12.2004г. –относно- Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Сливен – с ЕТ “Даяна- Коста Къчев ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Открива процедура за приватизация на Незавършен обект на капиталното строителство – Здравен дом, кв. “Речица”, гр. Сливен. Отменя Решение № 99/25.03.2004 г. на Общински съвет – Сливен. 2. Дава съгласие за увеличаване капитала на “Комунални услуги” ЕООД, гр. Сливен чрез непарична вноска, представляваща право на ползване, за срок от 10 години върху обект общинска собственост, представляващ недвижим имот № 000552 по Плана за земеразделяне на землището на гр. Сливен, кв. “Речица” в местността “През Тунджа”, с начин на трайно ползване за разсадник, с площ от 100.001 кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, при граници: изток – имот № 000244 – разсадник ДПФ; запад – землищна граница и имоти №№ 559, 568, 562; север – път; юг – напоителен канал, ведно с построените в имота постройки, описани в Акт за общинска собственост № 1615 от 19.04.2004 г. и скица № К01945/13.03.2003 г. на Общинска служба “Земеделие и гори”, гр. Сливен, както следва: - Масивна стопанска сграда на един етаж със ЗП 483.50 кв.м.; - Масивен навес за селскостопанска техника със ЗП 230.50 кв.м.; - Масивна сграда (работилница) със ЗП 101.27 кв.м.; - Масивна сграда (склад) със ЗП 40 кв.м.; - Масивна сграда (склад и санитарни помещения) със ЗП 61.90 кв.м.; - Паянтова сграда – учебни кабинети (тип бунгало) със ЗП 241.20 кв.м.; - Масивен навес със ЗП 74.40 кв.м. 3. Възлага на Управителя на “Комунални услуги” ЕООД след оценката на непаричната вноска по реда на чл. 73 от ТЗ на правото на ползване на описаните недвижими имоти, да представи на Общинския съвет предложение за увеличението на капитала на дружеството чрез увеличаване на дяловете и тяхното разпределение. О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н Р Е Ш Е Н И Е № 584 Прехвърляне собствеността на земеделска земя от “Овощен разсадник” АД на Община Сливен и намаляване капитала на търговското дружество На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 200 от ТЗ, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Не дава съгласие Община Сливен да придобие собствеността върху 800,003 дка земеделска земя в землището на кв. “Речица”, гр. Сливен, местност “Къра”, чрез прехвърлянето й от “Овощен разсадник” АД – гр. Сливен. 2. Не дава съгласие “Овощен разсадник” АД – гр. Сливен да намали капитала си чрез обезсилване на 584 405 бр. акции, собственост на Община Сливен, след придобиването им от дружеството, както и да намали номинално капитала до размерите на справедливата пазарна цена на имуществото си. 3. Упълномощава представителя на общината в Общото събрание на акционерите да гласува по т. 5 и т. 6 по поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Овощен разсадник” АД, насрочено за 05.07.2005 г., съгласно т. 1 и 2 от настоящото решение. 4. Упълномощава представителя на общината да гласува “за” приемането на решенията по т. 1 – 4 по поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Овощен разсадник” АД, насрочено за 05.07.2005 година. Решението е прието на заседание на ОбС, проведено на 30.06.2005 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/доц.д-р Ив.Андреев В я р н о, Протоколист: О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н Р Е Ш Е Н И Е № 590 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на Незавършен обект на строителството – Здравен дом, кв. “Речица”, гр. Сливен На основание чл. 1, ал.2, т. 3, чл. 26, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал.1, чл. 32, ал. 3 от Закон за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2, ал.1, т. 3, чл. 3, ал.1, чл. 5, чл. 6, ал.1, чл. 8, ал.1 и ал. 2 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Приема анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на Незавършен обект на строителството – Здравен дом, кв. “Речица”, гр. Сливен. 2. Приватизационната продажба на Незавършен обект на строителството – Здравен дом, кв. Речица”, гр. Сливен, представляващ урегулиран поземлен имот II в кв. 68, с площ 1730 кв.м., отреден за здравен дом, аптека и офиси по действащия план на кв. “Речица”, гр. Сливен, ведно с незавършена масивна сграда на два етажа, с разгъната застроена площ 958,48 кв.м., в т.ч.: застроена площ на първи етаж 394,53 кв.м. и застроена площ на втори етаж – 563,48 кв.м., при граници: изток – улица; запад – УПИ I и УПИ II; север – улица; юг – улица и УПИ III (наричан по-нататък Обект), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 3. Търгът да се проведе при следните условия: 3.1. Начална тръжна цена – 65000 (шестдесет и пет хиляди) лева. Цената се оферира в лева и се заплаща изцяло от спечелилия търга към деня на сключване на договора за продажба съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация. 3.2. Стъпка на наддаване – 5000 (пет хиляди) лева. 3.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 5000 (пет хиляди) лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливен, посочена в тръжната документация най-късно до изтичане срока за подаване на предложения. 3.4. Тръжната документация се закупува в Община Сливен, гр. Сливен, ул. “Цар Освободител” № 1. Цената на тръжната документация е в размер на 200 (двеста) лева, като същата се заплаща в брой в касата на общината (стая № 233) преди получаване на документацията от стая № 25 на общината. 3.5. Срок за закупуване на тръжната документация – 30 дни, считано от обнародване на настоящето решение в Държавен вестник. 3.6. Срок за подаване на предложения на участниците в търга – 16.00 часа българско време на 32 (тридесет и втория) ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в Държавен вестник. Предложенията се подават в деловодството на Община Сливен. 3.7. Посещения и огледи на Обекта могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждането на търга, след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от общинска администрация – Сливен. 3.8. Търгът ще се проведе на 35 (тридесет и петия) ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в Държавен вестник, от 10 часа българско време в сградата на Община Сливен, зала № 230. 4. Утвърждава тръжна документация и проекта на договор за приватизационна продажба на Обекта. 5. Упълномощава Кмета на общината: 5.1. Да назначи тръжна комисия по чл. 8, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите (НЗТК). В тръжната комисия да се включат общинските съветници: Атанас Койчев, Мария Григорова, Нели Минчева, Руси Големанов, Стойчо Александров. 5.2. След представен доклад от тръжната комисия да определи със заповед спечелилия търга участник и да уведоми участниците по чл. 16, ал.3 от НЗТК; 5.3. Да освободи/задържи депозитите на участниците по чл. 16, ал. 4 от НЗТК; 5.4. Да сключи договор със спечелилия търга по чл. 36, ал.1, т. 1 от НЗТК; 5.5. При несключване на договор по вина на спечелилия търга въз основа на доклад от тръжната комисия да покани класираният на второ място участник за сключване на договор по чл. 37, ал.1 от НЗТК; 5.6. При неосъществяване на приватизационната продажба на обекта да обяви втори и последващи търгове при условията определени в т. 3 от настоящото решение. Решението е прието на заседание на ОбС, проведено на 30.06.2005 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/доц.д-р Ив.Андреев В я р н о, Протоколист:
Автор: иванГласувай:
1Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 4559429
Постинги: 1919
Коментари: 951
Гласове: 1942
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031