Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.08.2016 08:04 - Кражбиране по български от Юробанк България в офисите на придобитата Алфабанк - втора част
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 599 Коментари: 0 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 

До Председателя на Комисия за защита на потребителите

 


ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЖАЛБА / 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 
вх.№ Ц-03-2705/17.03.2016 г.


 

Уважаеми Г-н Председател,


 

     Във връзка с възложената по закон дейност на поверената Ви комисия по мониторинг, контрол и санкциониране на нелоялните банкови практики, наличието на неравноправни клаузи от типовите договори и общи условия на банките и нарушаването правата на потребителите на финансови услуги в страната, с настоящото Ви информирам за публикувани в официалния сайт на Юробанк България АД нови общи условия, изготвени целево и предназначени за преуреждане на действащи договори за кредит, сключени между придобитата от Юробанк България Алфа банк - клон България и потребители - физически лица, с наименование : ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ В ОФИСИТЕ НА „АЛФА БАНК – КЛОН БЪЛГАРИЯ”, ПРИДОБИТА ОТ “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД. (загл. изм. от 01.03.2016).

 

        С оглед  подадено от мен до КЗП предходно Уведомление вх.№ Ц-03-2705/127.03.2016 г. след проверка в официалния електронен сайт на Юробанк България АД констатирах, че Лихвен бюлетин на Юробанк България АД, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея "Алфа банк - клон България", загл. изм. на 01.03.2016 г., в сила от 11 март 2016 г., относно който сезирах КЗП, е действащ, не е изменен и съществува в своята първоначална редакция, в това число с посочените от мен неравноправни /нищожни/ клаузи, регламентиращи методологията за определяне на лихвените проценти по ипотечните кредити. До настоящия момент не съм получила писмено становище на КЗП по моята жалба, нито съм уведомена по друг начин относно позицията на Комисията по нея. В тази връзка искрено се надявам, че проверката не е приключила, и КЗП ще потвърди своите мотиви за неравноправност на атакуваните от мен клаузи, доколкото същите са същите идентични на други клаузи от типови договори и ОУ на Юробанк България АД, обявявани последователно и безпротиворечиво за неравноправни в множество предходни протоколи и решения на КЗП през последните пет години.

 

          В допълнение, с настоящото бих искала да Ви сезирам и с констатирана от мен неравноправност на множество клаузи в ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ В ОФИСИТЕ НА „АЛФА БАНК – КЛОН БЪЛГАРИЯ”, ПРИДОБИТА ОТ “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД. (загл. изм. от 01.03.2016), същите публикувани на интернет страницата на Юробанк България АД на неизвестна за мен дата, но без да съм уведомена по какъвто и да е начин за тяхното съществуване. Цитираните ОУ са изготвени целево и предназначени за преуреждане на действащи договори за кредит, сключени между придобитата от Юробанк България Алфа банк - клон България и потребители - физически лица.

     Както Ви е известно, на 1 март 2016 г. “Юробанк България“ АД („Пощенска банка“) придоби търговското предприятие и дейността на клона на „Алфа Банк“ А.Е. в България („Алфа Банк България“).  Според думите на самата Юробанк на собствената й интернет страница: "От тази дата обединяваме своя значителен опит на българския банков пазар, ресурс и експертиза, за да Ви предложим най-доброто обслужване, персонално отношение и висококачествени продукти." За справка тук : https://www.postbank.bg/ForAlphaBankCustomers .

   Съгласно чл.147б, ал.1 от Закона за защита на потребителите Юробанк България АД бе длъжна да ме уведоми лично като потребител на финансови услуги по Договор за жилищен кредит № ...., сключен на ..... с Алфа банк - клон България, чийто правоприемник е Юробанк България АД, за всяко изменение в общите условия по сключения помежду ни договор за банков ипотечен кредит в 7-дневен срок от настъпване на това обстоятелство на посочения от мен в договора адрес за кореспонденция, електронна поща или телефон. 

 

       До настоящия момент Юробанк България АД в нарушение на това си законово задължение не ме е уведомила лично на посочения от мен адрес за кореспонденция за намерението си да прилага по моя договор за кредит своите нови ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ В ОФИСИТЕ НА „АЛФА БАНК – КЛОН БЪЛГАРИЯ”, ПРИДОБИТА ОТ “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД. (загл. изм. от 01.03.2016).

 

     В тази връзка бих искала да подсетя чрез Вашето съдействие и намеса ръководителите и служителите на Юробанк България АД, че съгласно действащото българско законодателство не е достатъчно разпространяването на Общите условия в клоновата мрежа на банката и неговото публикуване между редовете в официалната й интернет страница, но е необходимо личното известяване на всеки един кредитополучател на посочения от него адрес за кореспонденция, имейл или телефон, запознаването му с новите общи условия, след което да му се предостави възможност да вземе своето информирано решение.


     За Ваша информация съгласно действащата редакция на чл. 147б от Закона за защита на потребителите, същата в сила от 25.07.2014 г. и приложима към заварените кредитни правоотношения по действащи договори за кредит :

 чл.147б (1) Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

(3)  Потребителят упражнява правото си по ал. 2, като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 1.  Алинея 2  не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт
(4) Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях при условията на
ал. 1 и не е упражнил правото си по ал. 2 и  3.

 

(5) Търговецът е длъжен да установи факта на уведомяване на потребителя за изменение в общите условия. 


 

    При внимателен прочит на ОУ се оказва, че Пощенска банка променя / подменя приложимите годишни лихвени проценти по действащите договори за кредит, сключени с Алфа банк - клон България, както и уговорената между страните методология за тяхното изменение.

 

       Съгласно своите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ В ОФИСИТЕ НА „АЛФА БАНК – КЛОН БЪЛГАРИЯ”, ПРИДОБИТА ОТ “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД. (загл. изм. от 01.03.2016), в раздел ІV - ЛИХВИ. ТАКСИ И КОМИСИОНИ Юробанк България АД въвежда множество разпоредби, които противоречат на Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит и Закона за защита на потребителите, доколкото в същите разпоредби банката си запазва потестативното право чрез едностранен акт да променя / подменя първоначално договорената между страните в индивидуалните договори за кредит методология за изчисление на лихвата по кредитите /по моя кредит тя се състои от юрибор плюс фиксирана надбавка/, като въвежда множество други, непредвидени в индивидуалните договори компоненти и фактори, част от които нямат обективен характер, не е указано индивидуалното тегло на участие на всеки фактор или индекс при определяне на лихвите по кредитите, а така също се предвижда, че стъпката и посоката на промяна на лихвата /съответно повишаването на приложимите възнаградителни лихви по моя и по всички останали договори за кредит , сключени с предходния кредитодател Алфабанк България, ще се извършва не автоматично с реципрочна стъпка и посока на промяна на референтия по договорите пазарен индекс, но е предвидено нарочно решение на вътрешно банков орган на Юробак България АД за определяне на размера и посоката на промяната.

 

 

       В този смисъл считам че посочените по-долу клаузи от т.11 до т.13 от ОУ на Юробанк България са неравноправни, както следва :

т10. : Страните договарят, че общият разход по кредита (всеки един от неговите елементи и по-специално лихвеният процент) може да бъде променян едностранно от Банката, при настъпване на изменение в обективни обстоятелства в стойностни измерения, различни от тези към датата на сключване на Договора, както са посочени по-нататък в тези Общи условия, по реда за влизане в сила на промяната, предвидени в настоящите Общи условия и/или уговореното в Индивидуалния договор (ако има такова). С подписването на Договора Кредитополучателят дава изричното си съгласие, в случаите на настъпване на съответна промяна на нормативната база в България и/или на обективните условия на съответните финансови пазари в България и/или при възникване на други обективни обстоятелства на местния финансов пазар, които са извън контрола на Банката и които водят до съществено повишаване разходите на банките в България като цяло по привлечения ресурс и/или до допълнителни разходи по предоставените от тях кредити, Банката да променя едностранно договорения в Индивидуалния Договор за Кредит лихвен процент, но само с цел споделяне с Кредитополучателя на риска от съответните непредвидими и извънредни обективни промени в икономическите обстоятелства, водещи до извънредни разходи за Банката.

10.1. Обективните обстоятелства, извън контрола на Банката, посочени в т. 10, които водят до такива непредвидени и извънредни разходи за Банката, включват всяко едно от следните, настъпили след датата на сключване на договора, събития:

10.1.1. Влошаване на макроикономическата финансова и банкова обстановка в България, измервана чрез: а) увеличаване с повече от 100 базисни пункта на годишна база или кумулативно за 12 /дванадесет/ последователни месеца на стойностите на средните годишни лихвени нива по привлечения от банките в България паричен ресурс в съответната валута, обявявани в статистиката на Централната банка; или б) промени в нормативната база и/или регулациите на Българската народна банка, засягащи функционирането на банките в България и изискванията към тях, в това число капиталова адекватност и/или минимални задължителни резерви и/или размера на вноската към Фонда за гарантиране на влоговете в банките, въвеждащи задължение за увеличение на който и да е от посочените нелихвени разходи с минимум 30% спрямо датата на сключване на Договора за кредит.

10.1.2. При настъпване на обстоятелствата предвидени в т. 10.1.1., б. „а” и/или б. „б” Банката увеличава лихвената надбавка по кредита с половината от стойността на увеличението.

 

11. Ако кредитът е в левове, в случаите на промяна в официалния валутен курс на българския лев към еврото (съгласно чл.29, ал.1 и 2 от Закона за БНБ), или прекратяване съществуването на лева и замяната му с друга валута, Банката извършва следните корекции в главницата и дължимите разходи по кредита: а) При промяна на курса на лева спрямо Евро: преизчислява и коригира дължимия остатък по ползвания кредит съобразно новия курс на лева изчислен към евро, като размерът на коригирания дълг (главница и дължими лихви) в български лева бъде равен на дължимата от Кредитополучателя сума, деноминирана в евро в деня, предхождащ влизането в сила на промяната в официалния валутен курс, преизчислен по новия курс лев/евро; б) При замяната на лева с друг вид валута: трансформира размера на кредита в евро по обменния курс за евро за деня, предхождащ датата на влизане в сила на новата национална валута. Приложимият лихвен процент по превалутирания кредит ще бъде съответният лихвен процент за съответния вид кредит, официално офериран от Банката на интернет страницата й www.postbank.bg и в клиентските салони, валиден към датата на превалутирането. в) Във всеки един от горните случаи Банката изменя погасителния план по кредита, който е задължителен за Кредитополучателя, като неизпълнението му прави кредита предсрочно изискуем.

 

12. Промените по чл. 10 и чл. 11 влизат в сила 10 работни дни след обявяването им в салоните на банката и на електронната страница на Банката www.postbank.bg, без да е необходимо индивидуално съобщение до Кредитополучателя. Банката се задължава да информира Кредитополучателя за всяка промяна в договорения в Индивидуалния Договор за Кредит лихвен процент, извършена едностранно от нея по реда на чл. 10 и чл. 11, като изпрати на Кредитополучателя, не по-късно от 7 (седем) дни от обявяването на изменението по чл. 10 и чл. 11, извлечение по Кредита, в което се посочва конкретно изменението в приложимия лихвен процент по Кредита и променените погасителни вноски. Изпращането става по реда, уговорен в Индивидуалния Договор за Кредит, което може да бъде включително и чрез всички комуникационни канали, съгласно договора. В случай че изменението води до увеличаване на погасителните вноски по Договора, Банката предоставя на разположение на Кредитополучателя изменения погасителен план. Кредитополучателят се задължава в срок най-късно до следващата погасителна вноска да получи актуализирания погасителен план.

13. В случай на промяна на лихвените проценти от Банката по реда на чл. 10 и чл. 11 по отпуснати ипотечни кредити, новите лихвени проценти заместват автоматично уговорените в Индивидуалния Договор за Кредит и се считат приложими от деня на изменението, като Банката актуализира съответно погасителния план при необходимост и при поискване от страна на Кредитополучателя, му предоставя информация за изменените лихвени проценти, приложими по Индивидуалния Договор за Кредит, и актуализирания погасителен план. В такива случаи не е необходимо подписване на анекс към Договора за кредит.

     Бих искала да обърна Вашето внимание специално върху разпоредбата на т.11 от ОУ, съгласно която : 11. Ако кредитът е в левове, в случаите на промяна в официалния валутен курс на българския лев към еврото (съгласно чл.29, ал.1 и 2 от Закона за БНБ), или прекратяване съществуването на лева и замяната му с друга валута, Банката извършва следните корекции в главницата и дължимите разходи по кредита: а) При промяна на курса на лева спрямо Евро: преизчислява и коригира дължимия остатък по ползвания кредит съобразно новия курс на лева изчислен към евро, като размерът на коригирания дълг (главница и дължими лихви) в български лева бъде равен на дължимата от Кредитополучателя сума, деноминирана в евро в деня, предхождащ влизането в сила на промяната в официалния валутен курс, преизчислен по новия курс лев/евро;

         По смисъла на същата разпоредба с едностранен свой акт /ОУ/ Юробанк България създава в тежест на кредитополучателите по ипотечни кредити в лева нов риск, непредвиден в техните договори за кредит - т.нар. валутен риск. С т.11 от своите ОУ Юробанк България прави опит да прехвърли изцяло неблагоприятното развитие на курса лев / евро (при обезценка на лева спрямо еврото) върху клиента - кредитополучател и то по силата на нови ОУ, неподписани от клиентите. Настъпването на евентуална промяна в курса на лева спрямо еврото би довело до промяна не само на текущите погасителни вноски, но и на размера на остатъчния олихвяем дълг /главница/ по кредита. Пример - кредитите в швейцарски франк, при които 5 години след редовни погашения кредитополучателите се оказаха в положение да дължат остатъчни главници по-големи от първоначално усвоения кредит. Т.11 от приложените ОУ на Юробанк България АД е нов нагледен пример за цялостно прехвърляне на валутния риск върху клиента /без той да е приел изрично този риск, без да е уведомен за последиците от неговото приемане, без да е споделен риска с баката/. Ето какво би се случило съгласно предвижданията на т.11 от ОУ в първата хипотеза : "в случаите на промяна в официалния валутен курс на българския лев към еврото", т.е. при отпадане на валутния борд, без да сме приели еврото като официална парична единица, кредит от 100 000 лв. се преизчислява в деня преди промяната на курса, т.е. при курс 1,95583 кредитът от левов се обръща на своя евров еквивалент от 51129,19 евро (същата операция изразена съгласно т.11 по следния начин : "размерът на коригирания дълг (главница и дължими лихви) в български лева бъде равен на дължимата от Кредитополучателя сума, деноминирана в евро в деня, предхождащ влизането в сила на промяната в официалния валутен курс", т.е. по курс 1,95583), след което преизчисления в евро остатък от дължимата главница отново се обръща в лева, но по новия, коригиран, повишен курс (примерно при курс 3 лева/ 1 евро новата остатъчна главница изведнъж ще набъбне до скромната сума от 153387,57 лв., т.е. поради единствения факт, че курсът на лева спрямо еврото е развързан и левът се е обезценил левовият кредит ще набъбне с нови 53 хил.лв. олихвяема главница - това обстоятелство е изразено в т.11 чрез думите " преизчислен по новия курс лев/евро". Не случайно пощенска говорят за коригиран дълг, той се коригира като стойност, към него се добавя стойност чрез двойната валутна операция - преминаване от лева в евро по фиксиран курс и обратно превалутиране в лева по новия повишен курс. Ето така Пощенска банка създава валутен риск по съществуващите левови кредити чрез едностранна промяна на тяхното съдържание, посредством въвеждането на т.11 от измислени общи условия на банката, качени незнайно кога на нейния сайт, за които кредитополучателите нито са уведомени, нито са дали своето съгласие, нито дори предполагат, че съществуват. Найс, нали? Схемата с кредитите в шф се повтаря, само че за разлика от договорите в шф, където поне формално клиентите са уведомени за съществуването на валутен риск /друг е въпросът, че това не е сторено по ясен начин, така че те не са съзнавали какво всъщност поемат/, то в случая с левовите кредити пощенска стоварва валутен риск на хора, част от които съвсем съзнателно предпочели местната валута /лева/ именно за да избегнат валутния риск.

 

        В същите ОУ банката си запазва правото едностранно да променя размера на договорената между страните възнаградителна лихва по кредита, както и да променя / подменя / дерогира уговорената между страните методология за изчисление на възнаградителната лихва по индивидуалните договори за кредит, посредством упражняването на предвиденото в същите ОУ потестативно право в полза на банката със в същия смисъл и обем - да променя / подменя / дерогира лихвената методология и/или възнаградителната лихва, което право се поражда при настъпване на който и да е от изброени в същите ОУ множество пазарни и непазарни, обективни и субективни, лихвени и нелихвени компоненти (в това число : промяна на нормативната база в България и/или на обективните условия на съответните финансови пазари в България и/или при възникване на други обективни обстоятелства на местния финансов пазар, които са извън контрола на Банката и които водят до съществено повишаване разходите на банките в България като цяло по привлечения ресурс и/или до допълнителни разходи по предоставените от тях кредити, влошаване на макроикономическата финансова и банкова обстановка в България, измервана чрез: а) увеличаване с повече от 100 базисни пункта на годишна база или кумулативно за 12 /дванадесет/ последователни месеца на стойностите на средните годишни лихвени нива по привлечения от банките в България паричен ресурс в съответната валута, обявявани в статистиката на Централната банка; или б) промени в нормативната база и/или регулациите на Българската народна банка, засягащи функционирането на банките в България и изискванията към тях, в това число капиталова адекватност и/или минимални задължителни резерви и/или размера на вноската към Фонда за гарантиране на влоговете в банките, въвеждащи задължение за увеличение на който и да е от посочените нелихвени разходи с минимум 30% спрямо датата на сключване на Договора за кредит, в случаите на промяна в официалния валутен курс на българския лев към еврото (съгласно чл.29, ал.1 и 2 от Закона за БНБ), или прекратяване съществуването на лева и замяната му с друга валута)

 

 

         Нито един от горецитираните компоненти, включени при сформирането на годишния лихвен процент по кредитите, не е с изрично посочено тегло на участие в общата формула, част от посочените компоненти от лихвената методика не представляват разходи по набавяне на кредитен ресурс , нито по своето естество същите съставляват обективни пазарни индекси или фактори.


       Разпоредбите на цитираните ОУ в тази своя част, която дава право на банката едностранно, посредством вътрешно решение на управителните си органи, по субективна преценка, и на непредвидено в договора основание да променят стойността на приложимия по договора базов лихвен процент и годишен лихвен процент, не отговарят и на изискванията за валидност на клаузите от договорите за кредит, подробно разписани в Решение № 424/02.12.2015 г. по гр.д.№ 1899/ 2015 г. на ІV-то гр.отд. ВКС, доколкото : 1) обстоятелствата, при чието настъпване може да се измени лихвата, трябва да са изрично уговорени в договора или в общите условия (ОУ); 2) тези обстоятелства следва да са обективни, т.е. да не зависят от волята на кредитора – тяхното определяне или приложение да не е поставено под контрола на кредитора; 3) методиката за промяна на лихвата да е подробно и ясно описана в договора или ОУ, т.е. да е ясен начинът на формиране на лихвата; 4) при настъпването на тези обстоятелства да е възможно както повишаване, така и понижаване на първоначално уговорената лихва – ако е предвидена възможност само за повишаване, това несъмнено води до „значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя“.

 

 

    Напротив, в цитираните ОУ липсва яснота относно методиката и математическия алгоритъм, т.е. относно начина на формиране на лихвата и отделните компоненти в тази формула; липсва изрично регламентирано изискване лихвата да бъде повишена именно с конкретния процент на повишение на обективен пазарен индекс или измерител липсва обвързаност на конкретния размер на повишението/понижението на лихвата с размера на покачване/понижаване на индекса.

 

 

    Цитираните разпоредби от ОУ на банката в частта, регламентираща потестативно право на Юраобанк България едностранно да променя възнаградителните лихви по действащите договори за кредит и/или методологиите за неговото изчисляване , както и да подменя индивидуално договорената методология за изчисление на лихвите по всеки договор за кредит посредством едностранен акт, приет от банката и инкорпориран в нейни нови Общи условия, за мен представлява грубо нарушение на закона и на сключения между мен и Алфа банк Договор за банков ипотечен кредит.

 

 

        Формираните права, в полза на кредитора, чрез които той да упражнява едно толкова важно за потребителя правомощие - промяна и подмяна на референтните за договора ми възнаградителн алихва и методология за нейното изчисляване, прави горецитираните разпореди неравноправни/ респ. нищожни, на основание чл. 143, т.10, т. 11 и т. 13 от ЗЗП, доколкото : поставя изпълнението на задълженията на търговеца или доставчика в зависимост от условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата воля; налага на потребителя приемането на клаузи, с които той не е имал възможност да се запознае преди сключването на договора; позволява на търговеца да променя едностранно условията на договора на непредвидено в него основание; позволява на търговеца да променя едностранно, без основание характеристиките на стоките или услугите; предвижда цената да се определя при получаването на стоката или предоставянето на услугата или дава право на търговеца да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е завишена в сравнение с тази, уговорена при сключването на договора.

 

 

         Съобразно Решение № 77/22.04.2015 г. по гр. дело № 4452/2014 г. на III-то гр. отд. на ВКС "клаузите в договора за кредит, сключен с потребител, трябва да бъдат формулирани по ясен и недвусмислен начин/чл.147, ал.1 от ЗПП/.Потребителят следва предварително да получи достатъчно конкретна информация как търговецът може едностранно да промени цената, за да може на свой ред да реагира по най-уместния начин/ решение на С. от 21 март 2013 г. по дело С-92/11/. Съдът не следва да допълва неравноправните клаузи с цел да отстрани порока/решение на С. от 14 юни 2012 г. по дело С-618/10/. При съмнение обаче съдът има право да тълкува тези клаузи по благоприятен за потребителя начин/чл.147, ал.2 от ЗПП/, във връзка с всички останали клаузи на договора, като вземе предвид вида на стоката и услугата/чл.145, ал.1 от З./." В същото решение на ВКС обявява за неравноправна и следователно за нищожна клауза от договор за кредит, в която не са посочени никакви външни причини, независещи от банката, които биха могли да доведат до промяната на размера на таксата/респ. лихвата по кредита. В този случай съдът прави извод, че към същата тази клауза не може да се приложи изключението на чл.144, ал.3, т.1 от ЗПП, поради което тя е неравноправна и нищожна на основание чл.146, ал.1 от ЗПП. По - нататък в същото съдебно решение на ВКС съдът формулира изискванията, от които следва да се ръководи всеки съд при преценка дали във всеки конкретен договор за кредит са представени по достатъчно ясен и разбираем за потребителя начин условията за промяната на размера на лихвения процент по договора, а така също ВКС поставя няколко изисквания за валидност на клаузите от договорите за кредит, регламентиращи ГЛП по кредитите, методиките за изчисление на лихвите и възможността за едностранна промяна на първоначално договорената лихва: тези условия според ВКС следва да бъдат външни и независещи от търговската банка, да са предизвикани от въздействието на свободния пазар и / или от регулатора на банковата дейност. Като пример на обективни външни фактори и условия съдът е посочил ОЛП на БНБ, при условие че в процесния договор за кредит се съдържа изрично позоваване на този индекс, както и последващото изменение на задължителните минимални резерви на банките при БНБ, разгледано в светлината на конкретния договор за кредит, в който присъства изрична разпоредба, обвързваща промяната на ГЛП с промяна на ОЛП на БНБ или на законовите регулации.

 

 

        В другото свое Решение № 424/02.12.2015 г. по гр.д.№ 1899/ 2015 г. на ІV-то гр.отд. ВКС доразвива критериите, на които следва да отговарят разпоредбите от договорите за кредит, за да не представляват неравноправни , а следователно и нищожни клаузи. Според ВКС в договорите за кредит е допустима уговорка, предвиждаща възможност за увеличаване на първоначално уговорената лихва, само ако тя отговаря на следните кумулативни условия: 1) обстоятелствата, при чието настъпване може да се измени лихвата, трябва да са изрично уговорени в договора или в общите условия (ОУ); 2) тези обстоятелства следва да са обективни, т.е. да не зависят от волята на кредитора – тяхното определяне или приложение да не е поставено под контрола на кредитора; 3) методиката за промяна на лихвата да е подробно и ясно описана в договора или ОУ, т.е. да е ясен начинът на формиране на лихвата; 4) при настъпването на тези обстоятелства да е възможно както повишаване, така и понижаване на първоначално уговорената лихва – ако е предвидена възможност само за повишаване, това несъмнено води до „значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя“Според формирана от ВКС задължителна тълкувателна практика в същото решение, не е достатъчно в договорите за кредит да присъства формално позоваване на промяна на пазарните условия, или посочване на пазарен индекс /ОЛП на БНБ, Юрибор/, при условие че в същия договор не е указано по ясен и категоричен начин методиката, формулата, при която ще се извърши промяната на ГЛП при промяна на същия този обективен пазарен индекс или фактор, като изменението следва да настъпва автовматично с възможност за движение на ГЛП в двете посоки - увеличение или намаление съобразно движението на обективния пазарен индекс, и да не зависи от волята или от постановяване на изричен акт на самата банка. В този смисъл ВКС приема, че е налице неравноправност по отношение на клауза от договор за кредит, която макар и формално да се позовава на обективен пазарен индекс /3 мес. Юрибор/ като условие за промяна на ГЛП, но прилагането на това обстоятелство е поставено в договора в зависимост от волята на кредитора, тъй като: 1) е опосредено от изричен акт на банката, а не е налице автоматизъм на промяната; 2) липсва всякаква яснота относно методиката и математическия алгоритъм, т.е. за начина на формиране на едностранно променената лихва и отделните компоненти в тази формула; 3) липсва изискване лихвата да бъде повишена именно с конкретния процент на повишение на индекса EURIBOR, т.е. липсва обвързаност на конкретния размер на повишението на лихвата с размера на покачване на индекса – независимо от размера на изменение на EURIBOR единствено от банката зависи с колко точно ще измени лихвата и тя не е длъжна да се съобразява с конкретното изменение на пазарния индекс; В тази връзка е посочено и че заключението на съдебно-счетоводната експертиза по делото доказва този недостатък – двете процесни увеличения на лихвата са с различен и то по-голям процент от повишението на EURIBOR в рамките на изискуемия от едномесечен период; 4) не е предвидена възможност за реципрочно намаляване на лихвата при понижаване на индексаEURIBOR, даже напротив – установена е изрична забрана за намаляване на лихвата под първоначално уговорения размер от 6.4 %, а възможността за намаляване на вече увеличената от банката лихва е изключена от условията на конкретната обсъждана разпоредба от договора, които дават възможност за промяна само при повишение на EURIBOR с 0.25 % в рамките на 1 месец, но не и при понижаване. С оглед на това, въззивният съд е намерил за очевидно, че така формулирана клаузата на чл. 12, ал. 4 от процесния договор е изцяло в полза на банката и в ущърб на кредитополучателите и обявява същата за неравноправна.

 

 

      В тази връзка бих искала да обърна Вашето внимание и върху факта, че разпоредбите от типовите договори на банката с потребителите, които предоставят право на банката да променя /повишава приложимите по договора възнаградителна лихва, методология за нейното изчисляване, базов лихвен процент /БЛП/ и годишен лихвен процент /ГПР/ по преценка на кредитора са обявени за неравноправни, респективно нищожни с РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, взето с ПРОТОКОЛ № 27 от 21 юни 2010г, тъй като подобни разпоредби дават на кредитора изключителното право да тълкува клаузите на договора. Горното решение е дадено в отговор на множество жалби, постъпили в Комисията от страна на потребители, относно неравноправните клаузи, съдържащи се договорите за кредит, сключени с Уникредит Булбанк АД. Наличието на горецитираните разпоредби в решението на КЗП е достатъчно силно основание, доказващо бланкетния характер на клаузите от Раздел ІІ, както и факта, че същите присъстват и в други договори за кредит, че не са индивидуално уговорени с нас като страна по договора и че ние като потребители не сме можели да влияям върху съдържанието им.

 

 

   Доколкото разпоредбите на ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ В ОФИСИТЕ НА „АЛФА БАНК – КЛОН БЪЛГАРИЯ”, ПРИДОБИТА ОТ “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД. (загл. изм. от 01.03.2016). не покриват нито законовите изисквания, нито критериите за валидност на лихвените клаузи, изброени в горецитираните две решения на ВКС, с настоящото сезирам Комисия за защита на потребителите с искане да изпълните своите правомощия по закон, като прогласите нищожност на горецитираните разпоредби, регламентиращи методиката за изчисление на лихвата в ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ В ОФИСИТЕ НА „АЛФА БАНК – КЛОН БЪЛГАРИЯ”, ПРИДОБИТА ОТ “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД. (загл. изм. от 01.03.2016), да санкцирате Юробанк България за допуснатите нарушения на закона и да задължите банката да преустанови това си противозаконно поведение.

 

 

 

С уважение 
Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3317336
Постинги: 1761
Коментари: 870
Гласове: 1676
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Юли, 2022  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031