Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.06.2010 07:51 - АРХИВИТЕ СА ЖИВИ- КАК СЕ КРАДЕ ОТ СЛИВЕН
Автор: jivko1128 Категория: Регионални   
Прочетен: 3708 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 06.06.2010 14:53


                        КАК СЕ КРАДЕ ОТ СЛИВЕН

  Наименование на търговеца- КРАДЕЦ
     ЙОРДАН ЛЕЧКОВ -с. ВОДЕНИЧЕНЕ

image

imageГражданско дружество "Спорт палас", включващо следните съдружници:
"ММ 9 "ООД и "Общински футболен клуб"

Националност на търговеца-концесионер Българин с ромска кръв

Седалище на търговеца-концесионер
гр.Сливен, ул. "Братя Миладинови", бл.16, ап.31
Адрес на управление на търговеца-концесионер
гр.Сливен, ул. "Братя Миладинови", бл.16, ап.31

Представителство на търговеца-концесионер
Диана Лечкова Димитрова сестра на Лечков

Наименование на органа, сключил концесионния договор
кмета на община Сливен- Йордан Лечков

Лице, представляващо органа
Йордьн Лечков и всички край него

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
кмета на община Сливен

image

ДВАМАТА ОБЕРДЖИИ търсЯТ златото ОТ рода НА хайдутите на КАВРЪКОВ

Имуществени права на концесионера

1. Учредено и предоставено особено право на ползване и фактическата власт върху Спортния комплекс Хаджи Димитър", гр. Сливен, вкл. и върху спортните и други обекти и съоръжения, които концесионерът ще изгради със свои средства на територията му.
2. Изключително право да осъществява търговска дейност на територията на Спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен,включително и в новоизградените и реконструирани от КОНЦЕСИОНЕРА обекти..
3. Право да изгради на територията на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" един спортен хотел за нуждите на спортистите, треньорите и обслужващия спортен персонал, които ще ползват спортните съоръжения на Спортен комплекс "Хаджи Димитър", включващ около 120 стаи, киносалон, ресторант, кафе, помещения за фитнес, басейн; 2 тенис-корта; един летен ресторант с около 60 места и две кафета с до 100 места всяко.
4. Право да ползва електрическата, водопроводната и канализационната мрежи, намиращи се на територията на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" за осъществяване предмета на Договора за концесия и стопанската дейност на КОНЦЕСИОНЕРА,като се задължава да извършва за негова сметка всички разходи необходими за поддръжката и ремонта на същите.
5. Право да иска от концедента отстраняване на всяка пречка за осъществяване на правата си и за изпълнение на задълженията си по концесията, произхождаща от което и да е лице.
6.КОНЦЕСИОНЕРЪТ запазва собствеността си върху закупените и внесени от него в Спортен комплекс "Хаджи Димитър" вещи и активи необходими за осъществяване на правата и изпълнение на задълженията си съгласно предмета на Договора за концесия , които не са трайно прикрепени към земята и сградите,и които са необходими за осъществяване стопанската дейност на КОНЦЕСИОНЕРА.
7. Право да иска изменение на договора за концесия при условията на чл.307 от Търговския закон.
Договор за концесия за предоставяне на особено право на ползване върху върху Спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен и за осъществяване на търговска дейност на негова територия
8.Право да прихваща от дължимото концесионно възнаграждение фактическите си разходи, увеличени с 20 на сто, за поддържане на спортните съоръжения, за времето през което те се ползват безплатно от спортни клубове.

image

Имуществени задължения на концесионера
1.Да плаща концесионното възнаграждение в размера и сроковете, определени с настоящия договор.
2. Да реконструира,модернизира и поддържа стадион "Хаджи Димитър",съобразно изискванията и нормативите на УЕФА и ФИФА за лицензиране на стадиони и спортни съоръжения за подготовка на чужди отбори и организиране на международни турнири,като реконструкцията се извърши с висококачествени,утвърдени съобразно изискванията на цитираните организации-настилки за писта,тенискортове и затревени плоши,както и професионално оборудване на спортните съоръжения на територията на стадиона.
3. Да изгради на територията на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" един спортен хотел функционално и естетически съобразен с изискванията и нуждите на предназначението си -за нуждите на спортистите, треньорите и обслужващия спортен персонал, които ще ползват спортните съоръжения на Спортен комплекс "Хаджи Димитър, с капацитет около 120 стаи, киносалон, ресторант, кафе, помещения за фитнес и релаксация;помещения за масаж,лекарски кабинет,закрит басейн,административни кабинети, кафе, кухненски блок.Хотелът ще бъде изграден с висококачествени материали,включително-топлоизолация,хидроизолация,шумопоглъщаща изолация,пълна климатизация и вентилационна система,собствено парно отопление и агрегат за ел.енергия,модерно и функционално оборудване и обзавеждане съобразно спецификата на дейността за която е предназначен. Срок за въвеждане в експлоатация най-късно до изтичането на 60 месеца от сключването на договора за концесия.
4.Да изгради открит басейн с професионално и релаксиращо предназначение, съобразен с всички изисквания за безопасност и хигиена,включително съоръжения за пречистване,омекотяване на водата и др.Срок на въвеждане в експлоатация - 5 /пет/ години от датата на сключването на договора за концесия.
5,Да изгради 2 тенис-корта-които съобразно изискванията за лицензиране да бъдат изградени с висококачествени настилки,отговарящо на нормативите ел.осветление и оборудване. Срок на въвеждане в експлоатация - 5/пет/ години от датата на сключването на договора за концесия.
б.Да изгради летен/открит/ресторант-от масивна олекотена конструкция с около 60 места,ведно с борудването и обзавеждането в него. Срок на въвеждане в експлоатация - 5/пет/ години от датата на сключването на договора за концесия.
7.Да изгради 2 броя кафе-аперативи с по около 100 места всяко,ведно с оборудване то и обзавеждането в тях. Срок на въвеждане в експлоатация - 5 /пет/ години от датата на сключването на договора за концесия.
8. Да предоставя безплатно спортните съоръжения, включени в Спортен комплекс "Хаджи Димитър" за организиране на тренировъчна дейност на спортните клубове регистрирани в гр.Сливен и осъществяващи дейност на територията на гр.Сливен,като възмездяването на КОНЦЕСИОНЕРА от КОНЦЕДЕНТА за тези предоставени услуги се извършва при условията на раздел 1У,чл.5,т.8, от настоящия Договор.
9.Да предоставя спортните съоръжения на спортните клубове,при провеждане на спортни състезания и свързаните с тях тренировки въз основа на отделен договор със спортната организация по т.20 на чл.6 от този договор, която организира състезанието.
10. Да осигурява ежедневно,с изключение на дните в които се провеждат състезания,по два часа свободен достъп на гражданите до спортните обекти- лекоатлетическа писта и южен затревен терен по график определен от КОНЦЕСИОНЕРА и обявен публично за упражняване на спорт.
11. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава след прекратяване на Договора за концесия да прехвърли на КОНЦЕДЕНТА изградените от КОНЦЕСИОНЕРА обектидрайно прикрепени към терена на Спортния комплекс "Хаджи Димитър" ,както и да върне на КОНЦЕДЕНТА Спортния комплекс "Хаджи Димитър" в състояние, позволяващо по-нататъшното ползване на всеки един от обектите включени в него по предназначението им, което имат при приемането на решението за предоставяне на концесията.
12. Да осъществява концесията при спазване на изискванията за опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. Да осигурява опазването на обществения ред, здравето, спокойствието и имуществото на посетителите на Спортния комплекс "Хаджи Димитър".
13. Да не допуска ползването на спортните обекти и съоръжения за други цели, освен спортни. Като изключение, при условията на чл.51, ал.З от Закона за физическото възпитание и спорта, тези обекти могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви от обществен характер
14. Да предоставя ползването на спортните обекти и съоръжения на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" с предимство на спортни организации, които организират спортни състезания.
15.Да не прехвърля правата и задълженията по този договор на трети лица под каквато и да било правна форма.
16.Да не
продава
,прехвърля,възлага,обременява с вещни тежести или по друг начин да се разпорежда с обекти на концесията, инфраструктурните елементи и принадлежности,включително изградените от концесионера.
17.Да поддържа Спортния комплекс независимо от приходите от осъществяването на търговската дейност на негова територия,да облагородява и подновява инфраструктурата на целия спортен комплекс което включва:
1.на тревните площи - поддържане на равна повърхност без плевели, плътно покритие и свежа зелена окраска; поддържане на същите чрез поливане,косене и затревяване.
2. на декоративните дървета и храсти и на цветята - осигуряване на условия за прихващане, по-нататъшно развитие и изявяване на декоративните им качества; поддържане чрез поливане,подрязване,оформяне,подновяване на унищожени и др.необходими действия.
3. на алеите, площадките и другите настлани площи - почистване и текущ ремонт;
4. на сградите - хотел,кафета,ресторанти и др.находящи се на територията на концесията - заварени и новоизградени от Концесионера-ремонт,поддръжка,почистване.
5.всекидневно поддържане на затревени терени находящи се на територията на концесията, съгласно изискванията и нормативите за професионални турнири-торене, поливане,косене,валиране,боядисване и др.
6.текущ ремонт ,подържане и почистване на спортните съоръжения находящи се в Спортен комплекс "Хаджи Димитър"- заварени и новоизградени от КОНЦЕСИОНЕРА- те ние - кортове;басейни-открити и закрити;стадион "Хаджи Димитър";лекоатлетическа писта и всички други находящи се на територията на концесията,/включително и оборудването им/ и необходими за осъществяване предмета на концесията и стопанската дейност на КОНЦЕСИОНЕРА.
7. осигуряване охраната на Спортния комплекс.
8. консумативните разходи свързани с ежедневното употребление за осъществяване на правата и задълженията по концесията и стопанската дейност на КОНЦЕСИОНЕРА.
19.Да издържа и подготвя футболна школа с мъжка представителна група от деца включащо издръжка на треньорски състав,закупуване на екипи,финансиране участия в двубои и лагереборове /транспорт,храна,нощувки,лекарски екипи и др./задължителни медицински прегледи.,издръжка на помощен персонал,лекарски екип и др.
20.Да организира спортни състезания и турнири с международен и вътрешнорепубликански характер включващо: осигуряване на охрана,дежурни лекарски екипи,съдийски екипи,подготовка на терени съгласно изискванията,реклама,осигуряване на контрольори по входовете и билетопродавач и, осигуряване тонизиращи напитки и всички други изисквания от страна на организатори и участници в турнирите и състезанията и налагащи се от естеството ,нивото и ранга на същите.Организирането на спортни състезания и турнири ще се извършва от лицензирания за това съдружник в дружеството-ОФК "Сливен 2000" или чрез предоставяне на временно и възмездно ползване на спортните обекти и съоръжения срещу договорен с КОНЦЕСИОНЕРА наем на други спортни организации,които също притежават спортен лиценз.
21 .Да предоставя спортните обекти и съоръжения за провеждане на културни,обществени и други прояви със социален характер,ако с това не се нанасят вреди на спортните съоръжения и обекти.
22.Да застрахова за своя сметка недвижимите имоти,предмет на концесията,включително изградените с негови средства.
23.Всички разходи свързани с цялостната поддръжка,ремонт и консумативни разходи свързани с обикновеното употребление и необходими за нормалното осъществя ване на фактическата власт върху Спортен комплекс "Хаджи Димитър" и осъществяване на търговска дейност на негова територия и за осъществяване на стопанската дейност на КОНЦЕСИОНЕРА в съществуващите и новоизградени обекти на концесията-спортни.тьр-говски и др.обекти и съоръжения в Спортния комплекс "Хаджи Димитьр",са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА.


Имуществени права на концедента
1. Да получава концесионното възнаграждение в определените с договора за концесия размери и срокове.
2. Право на собственост върху приращенията и всичко което КОНЦЕСИОНЕРЪТ прикрепи трайно върху терена на Спортен комплекс "Хаджи Димитър".
3..Право на собственост върху принадлежностите констатирани като такива чрез двустранно подписан протокол между КОНЦЕСИОНЕРА и КОНЦЕДЕНТА и които включват вещи свързани преди всичко с функционирането на сградния фонд и терени и които ще бъдат прехвърлени на КОНЦЕДЕНТА след приключване срока на концесията. Не се включват машини,съоръжения,инвентар,хотелско,барово и кухненско оборудване,спортни уреди и съоръжения и др.,които не са трайно прикрепени към терена и са необходими за стопанската дейност на концесионера и осъществяване предмета на концесията.
4.Да иска изменение на договора за концесия при условията на чл.307 от Търговския закон.
5.Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера, вкл. и право на достъп да обектите на концесията.
б.Да иска и да получава от концесионера счетоводна и друга информация, свързана с изпълнението на задълженията му.
7..Да развали договора поради неизпълнение на задълженията на концесионера при условията и по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите.


Имуществени задължения на концедента
1. Да осигурява спойното и безпрепятствено упражняване на фактическата власт от КОНЦЕСИОНЕРА върху обектите на концесията и осъществяване на дейността по концесията.
2. Да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА за изпълнение на задълженията му, в т.ч. и да одобри във възможно най-кратките срокове и в съответствие със законите строителните книжа за изграждане на обектите, определени в договора за концесия.
Договор за концесия за предоставяне на особено право на ползване върху върху Спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен и за осъществяване на търговска дейност на негова територия
3. Да не предоставя на други лица особено право на ползване и фактическа власт върху Спортен комплекс "Хаджи Димитър", както и правото да осъществяват търговска дейност на територията на обекта на концесията.КОНЦЕДЕНТЪТ няма право за срока на договора за концесия да се разпорежда по какъвто и да е начин и повод с обектите предмет на концесия,включително и с новоизградените и реконструирани от Концесионера.
4 Да предаде на КОНЦЕСИОНЕРА Спортния комплекс по опис в срок до един месец от подписването на този договор. При неизпълнение на това задължение КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да започне осъществяването на правата си и изпълнението на задълженията си по договора за концесия като уведоми писмено КОНЦЕДЕНТА за това. В този случай КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право сам да състави опис на Спортния комплекс и КОНЦЕДЕНТЪТ не може да оспорва отразените в него констатации. Съставеният от КОНЦЕСИОНЕРА опис трябва да бъде подписан от още две лица.

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл.9 (1) КОНЦЕДЕНТЪТ задържа платената преди подписването на този договор от КОНЦЕСИОНЕРА сума в размер на 10 000 лева като гаранция за изпълнение на задълженията му по договора за концесия.АКО ИМА
(2) КОНЦЕДЕНТЪТ начислява върху сумата по ал.1 лихва, равна на лихвата, която му дава обслужващата го банка по разплащателните му сметки.
(3) КОНЦЕДЕНТЪТ има право да прихваща срещу гаранцията по ал.1 и натрупаните лихви дължимите му от КОНЦЕСИОНЕРА обезщетения,лихви и неустойки за неизпълнение на задълженията му по този договор.
(3) При прекратяване на договора за концесия КОНЦЕДЕНТЪТ връща на КОНЦЕСИОНЕРА сумата по ал.1, заедно с натрупаните лихви, намалена с направените прихващания по ал.З или я прихваща срещу последното дължимо концесионно възнаграждение.
.....................................................................................................................................
Чл. 18.1 .При забавено изпълнение на задължението за плащане на месечното конце сионно възнаграждение по договора за концесия до 30 дни от датата на падежа КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА месечното възнаграждение увеличено с лихва за забава в размер на законната лихва,установена за страната за времето на забавата.
Чл. 18.2.При забавено изпълнение на задължението за плащане на месечното конце сионно възнаграждение по договора за концесия повече от 30 дни от датата на падежа КОН ЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА месечното възнаграждение .лихвата по чл. 18.1 .и неустойка в размер на 0,5.% на ден върху стойността на дължимата,но неизплатена част от месечното концесионно възнаграждение за периода,надвишаващ срока на забавата по чл.18.1.
Чл.18.3.При забавено изпълнение на задължението за плащане на месечното кон цесионно възнаграждение по договора за концесия повече от 90 дни от датата на падежа КОНЦЕДЕНТЪТ има право да развали едностранно договора за концесия съгласно прави латаначл.П, ал.2 т.1 глава VII.
Чл. 19.Неизпълнение или забавено изпълнение на други задължения по договора за концесия.
Чл. 19.1. При неизпъление отстрана на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията му по т.2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,16, и 17 на чл.6 от настоящия договор КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи месечна неустойка в размер на трикратното месечно концесионно възнаграждение.
Чл.19.2.В случай че концесионерът забави изпълнението на задълженията си по т.4,5,13 и 18 с повече от една година след определения в договора краен срок КОН-ЦЕДЕНТА има право да развали едностранно договора съгласно правилата на чл.11,ал.2 т.1,глава VII.

 Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
(2) Договорът се прекратява предсрочно в следните случаите:
1. разваляне поради неизпълнение по реда на чл.87 от ЗЗД;
2. при прекратяване на гражданското дружество - КОНЦЕСИОНЕР .
3. обявяване на всички или на някой от съдружниците в гражданското дружество
КОНЦЕСИОНЕР в ликвидация;
4. по взаимно съгласие, изразено писмено;
5. когато в резултат на изпълнението на договора за концесия възникне опасност за националната сигурност или отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти или за обществения ред.


Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.20.Всяка от страните дължи на другата обезщетение за претърпените вреди и за пропуснатите ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията й,когато надвишават размера на неустойките по предходните членове.


Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.20.Всяка от страните дължи на другата обезщетение за претърпените вреди и за пропуснатите ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията й,когато надвишават размера на неустойките по предходните членове.

 

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
Чл.7. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА месечно концесионно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева за първите 60 месеца от сключването на договора и по 1500/хиляда и петстотин/ евро месечно до прекратяването на договора за концесия.
(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ трябва да плати концесионното възнаграждение до 5 число на съответния месец.
(3) Месечното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера срещу надлежно оформена опростена фактура за освободена доставка съгласно изискванията на действащото законодателство ,издадена от КОНЦЕДЕНТА на името на КОНЦЕСИОНЕРА.
Забележка
Липсата на данни в партидата на концесията се дължи на непредоставена документация от органа, сключил концесионния договор.
 
     image
 Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия №827 от 03.04.2003 - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН РЕШЕНИЕ №827
Откриване на процедура за предоставяне на общинска концесия представляваща особено право на ползване върху Спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен и за осъществяване на търговска дейност на негова територия
На основание чл.70, т.6 и чл.71, ал./1/, т.1 от ЗОС; чл. 50, т.6 от ЗФВС; чл.21, ал./1/, т.8 от ЗМСМА; чл.2, ал./2/, т.2 и чл.7 от Наредбата за предоставяне на общински концесии,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за предоставяне на концесия с предмет: особено право на ползване върху Спортен комплекс "Хаджи Димитър" - публична общинска собственост, намиращ се в парк "Юнак", гр. Сливен с обща площ от 101 000 м2, съобразно приложената към настоящото решение скица, която е неразделна негова част и разрешение за осъществяване на търговска дейност на негова територия. Спортния комплекс "Хаджи Димитър" включва следните обекти:
1.1. стадион "Хаджи Димитър, представляващ имот пл. № 7149 по кадастралния план на гр. Сливен, с обща площ от 31 421 м2 , в едно със съществуващата лекоатлетическата писта и прилежащите й сектори за скокове и хвърляния при съседи: от изток, запад и север - парк и от юг - футболно игрище, включващ: затревено игрище; лекоатлетическа писта; обслужващи площи; площ за зрители; масивна сграда, включваща: на I етаж - фоайе, съблекални, сервизни и помощни помещения със застроена площ 657,10 м2, на II етаж--административна част от 5 помещения и коридор със застроена площ 135,60 м2; масивна сграда, включваща трафопост и складови помещения със застроена площ 183 м ; част от масивна сграда в югоизточната част на имота, включваща складове и работилници със застроена площ от 280 м2; масивна сграда, служеща за работилници със застроена площ 202 м2; л западната част - козирка със застроена площ 624 м2, официална ложа със застроена площ 46,5 м2 и две сгради, включващи сервизни и помощни помещения, всяка от които със застроена площ от 37 м2.
1.2. затревено футболно игрище с площ 13 295 м2, представляващо имот пл. № 10105 по кадастралния план на гр. Сливен при съседи: от изток - кортов терен, от запад и от юг - открита лекоатлетическа писта, от север - стадион "Хаджи Димитър".
1.3. затревено футболно игрище с площ 10 102 м2, представляващо имот пл. № 10094 по кадастралния план на гр. Сливен при съседи: от изток - спортна зала, от запад - стадион "Хаджи Димитър", от север - зелена площ, от юг - алея.
4. незатревено футболно игрище с площ 7 930 м2, представляващо имот пл. № 10108 по кадастралния план на гр. Сливен при съседи: от запад - кортов терен, от север и от изток -алея, от юг - зелена площ.
. 5. два броя кортове терени с малки вратички с обща площ от 2025 м2, представляващи имоти пл. X" № 10106 и 10107 по кадастралния план на гр. Сливен при съседи: от изток -футболно игрище, от запад - футболно игрище, от север - алея, от юг - футболно игрище.
2. Срок на концесията: 30 години, с възможност за продължаването му при условията на чл.68, ал.2 от Закона за общинската собственост.
3. Начин на определяне на концесионера: чрез конкурс от свой хора
4. Депозит за участие в конкурса: 3 000 лева, внесени по сметка № 5010001636 в "Общинска банка" АД- клон гр. Сливен, банков код 13074427.
5. Основни права на концесионера:
1.Особено право на ползване върху Спортен комплекс Хаджи Димитър", гр. Сливен, вкл. и върху спортните и други обекти и съоръжения, които концесионерът ще изгради за своя сметка на територията му.
2. Изключително право да осъществява търговска дейност на територията на Спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен.
З.Да изгради на територията на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" един спортен хотел за нуждите на спортистите, треньорите и обслужващия спортен персонал, които ще ползват спортните съоръжения на Спортен комплекс "Хаджи Димитър, включващ около 120 стаи, киносалон, ресторант, кафе, помещения за фитнес; басейн; 2 тенис-корта; един летен ресторант с около 60 места и две кафета с до 100 места всяко.
4. Да ползва електрическата, водопроводната и канализационната мрежи, намиращи се на територията на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" за осъществяване на дейността по поддържането му и на търговската дейност.
5. Да иска от концедента отстраняване на всяка пречка за осъществяване на правата си и за изпълнение на задълженията си по концесията, произхождаща от което и да е лице.
6. Да запази собствеността си върху внесените в Спортен комплекс "Хаджи Димитър" вещи за осъществяване на правата и изпълнение на задълженията си по концесията, които не са трайно при крепени към земята и сградите.
7. Да иска изменение на договора за концесия при условията на чл.307 от Търговския закон.
6. Основни задължения на концесионера:
1.Да плаща концесионното възнаграждение в размера и сроковете, определени с концесионния договор.
2. Да поддържа Спортен комплекс "Хаджи Димитър", намиращите се на територията му съоръжения и зелени площи, съобразно определената с договора за концесия степен на интензивност, независимо от реализираните приходи от търговската дейност, която осъществява на негова територия.
З.Да изгради на територията на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" един спортен хотел за нуждите на спортистите, треньорите и обслужващия спортен персонал, които ще ползват спортните съоръжения на Спортен комплекс "Хаджи Димитър, включващ около 120 стаи, киносалон, ресторант, кафе, помещения за фитнес; басейн; 2 тенис-корта; един летен ресторант с около 60 места и две кафета с до 100 места всяко. Сроковете за изграждане на обектите по тази точка да се определят в договора за концесия, но въвеждането им в експлоатация да не бъде по-късно от 5 години от сключването на договора за концесия
4. Да предоставя спортните съоръжения, включени в Спортен комплекс "Хаджи Димитър" за организиране на спортни състезания и за тренировъчна дейност на спортните клубове въз основа на отделен договор със спортната организация, която организира състезанието или тренировките. В договора за концесия се определя, че за спортните клубове ползването на спортните съоръжения е безплатно, като концесионерът се освобождава от част от дължимото на община Сливен концесионно възнаграждение.
5. Да осигурява ежедневно по два часа свободен и безпрепятствен достъп на гражданите до спортните обекти и съоръжения на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" за упражняване на спорт за всички по определен от концесионера график.
6. След прекратяване на договора за концесия да върне на концедента Спортен комплекс "Хаджи Димитър", включващ обектите по т.1 от това решение в състояние, позволяващо по-нататъшното използване на всеки един от тях по предназначението им, което имат към приемането на настоящото решение, както и да предаде на концедента изградените от него обекти, трайно прикрепени към терена на Спортния комплекс.
7. Да осъществява концесията при спазване на изискванията за опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. Да осигурява опазването на обществения ред, здравето, спокойствието и имуществото на посетителите на Спортния комплекс "Хаджи Димитър".
8. Да не допуска ползването на спортните обекти и съоръжения за други цели, освен спортни. Като изключение, при условията на чл.51, ал.З от Закона за физическото възпитание и спорта, тези обекти могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви от обществен характер.
9. Да предоставя ползването на спортните обекти и съоръжения на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" с предимство на спортни организации, които организират спортни състезания.
7. Основни права на община Сливен като концедент:
1. Да получава концесионното възнаграждение в определените с договора за концесия размери и срокове.
2. Право на собственост върху всичко, което концесионерът прикрепи трайно върху терена на Спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен, вкл. и върху строителната документация.
3. Да иска изменение на договора за концесия при условията на чл.307 от Търговския закон.
4. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера, вкл. и право на достъп да обектите на концесията.
5. Да иска и да получава от концесионера счетоводна и друга информация, свързана с изпълнението на задълженията му.
6. Да развали договора поради неизпълнение на задълженията на концесионера при условията и по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите.
8. Основни задължения на община Сливен като концедент:
1.Да осигурява спойното и безпрепятствено ползване от концесионера на обектите на концесията и осъществяване на дейността по концесията.
2. Да оказва съдействие на концесионера за изпълнение на задълженията му, в т.ч. и до одобри във възможно най-кратките срокове и в съответствие със законите строителните книжа за изграждане на обектите, определени в договора за концесия.
3. Да не предоставя на други лица особено право на ползване върху Спортен комплекс "Хаджи Димитър", както и правото да осъществяват търговска дейност на територията на обекта на концесията.
9. Началният срок на концесията е подписването на концесионния договор. Концесията се осъществява при условие, че се спазват изискванията за националната сигурност и отбраната на страната, за опазване на обществения ред, за опазване на околната среда и на защитените със закон територии и обекти. Задължителните подобрения на обекта на концесията са изграждане на територията на Спортен комплекс "Хаджи Димитър" един спортен хотел за нуждите на спортистите, треньорите и обслужващия спортен персонал, които ще ползват спортните съоръжения на Спортен комплекс "Хаджи Димитър, включващ около 120 стаи, киносалон, ресторант, кафе, помещения за фитнес; басейн; 2 тенис-корта; един летен ресторант с около 60 места и две кафета с до 100 места всяко.
10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия: паричен депозит в размер на 10 000 лева, внесен по сметка № 5010001636 в "Общинска банка" АД- клон гр. Сливен, банков код 13074427 и авансово плащане на месечното концесионно възнаграждение до 5 число на съответния месец.
11. Концесионно възнаграждение: първоначалният размер на месечното концесионно възнаграждение, под което не се приемат предложения за участие в конкурса е 200 лева за първите 60 месеца от сключването на договора и 1 100 евро до края на срока на концесията. Ежемесечното концесионно възнаграждение се плаща чрез банков превод на Инвест-комплекс"ЕООД по сметка № 1010392410 в Търговска банка "..България-инвест", АД, клон- гр. Сливен, банков код 56170023.
12. Други изисквания свързани с концесията са: приложимо право по отношение на концесията е българското; всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие споровете се решават от определен в законодателството ред.
13. Възлага на кмета на община Сливен да организира конкурс за определяне на концесионера, съгласно изискванията на Наредбата за предоставяне на общински концесии. Конкурсът да се проведе от зам.-кмета на община Сливен Радостин Койчев.
14. Това решение да се обнародва в "Държавен вестник" и във в. "Сливенски новини".
15. Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса общинските съветници:
а/ Георги Иванов
б/Елена Христова
в/Михаил Желев
г/ Минко Стефанов
д/ Николай Дянков
е/ Николай Мравов
ж/ Петко Желязков
з/ Юлия Стефанова
1б.След приключване на процедурата, Кметът на общината да внесе информация в ОбС за проведения конкурс и сключения договор за концесия.

 Решение за определяне на концесионер №959 от 01.01.1995 - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН РЕШЕНИЕ №959
Доклад на комисията за провеждане на конкурс за определяне на концесионер за осъществяване на общинска концесия, представляваща особено право на ползване върху спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен и за
осъществяване на търговска дейност на неговата територия ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Доклада на комисията за определяне на концесионер за предоставяне на концесия - особено право на ползване върху спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен и за осъществяване на търговска дейност върху неговата територия.
2. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия върху спортен комплекс "Хаджи Димитър" и за осъществяване на търговска дейност върху неговата територия ГД "Спорт палас", гр. Сливен, представлявано от Йордан Лечков.
3. Да се освободи депозита на неспечелилия участник - ОСК "Черноморец", гр. Сливен.
4. Упълномощава Кмета на общината да сключи концесионния договор с ГД "Спорт палас" при условията на направените от участника предложения.
Решението е прието на заседание ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Юл. ргефанова
на ОбС, проведено на 31.07.2003 г.

Предмет на концесията
концесия за строителство


Пълно описание на предмета на концесията
особеното право на ползване върху Спортен комплекс "Хаджи Димитър",гр.Сливен/включително и върху изградените и реконструирани от концесионера обекти/ ,както и изключителното право за осъществяване на търговска дейност на неговата територия /включително и върху новоизградените и реконструирани обекти/


Срок на концесията 30 години
Дата на сключване на концесионния договор 04.11.2004 г.
Дата на влизане в сила на концесионния договор 04.11.2004 г.
Условия за влизане в сила на концесионния договор няма
Вид на обекта спортен обект - и всичко друго
Наименование на обека
Спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен

Описание и границите на обекта
Спортен комплекс "Хаджи Димитър", гр. Сливен - имот - публична общинска собственост, намиращ се в парк "Юнак", гр. Сливен с обща площ от 101 000 м2, съобразно скицата, неразделна част от настоящия договор, който се състои от:
А. стадион "Хаджи Димитър", намиращ се в парк "Юнак", представляващ имот пл. № 7149 по кадастралния план на гр. Сливен, с обща площ от 31 421 м2 при съседи: от изток, запад и север - парк и от юг - футболно игрище. Имотът включва: затревено игрище; лекоатлетическа писта; обслужващи площи; площ за зрители; масивна сграда, включваща: на I етаж - фоайе, съблекални, сервизни и помощни помещения със застроена площ 657,10 м2, на II етаж - административна част от 5 помещения и коридор със застроена площ 135,60 м2; масивна сграда, включваща трафопост и складови помещения със застроена площ 183 м2; част от масивна сграда в югоизточната част на имота, включваща складове и работилници със застроена площ от 280 м2; масивна сграда, служеща за работилници със застроена площ 202 м2; в западната част - козирка със застроена площ 624 м2, официална ложа със застроена площ 46,5 м2 и две сгради, включващи сервизни и помощни помещения, всяка от които със застроена площ от 37 м2. Имотът е свързан с електроснабдителната и канализационна мрежи на града. Захранен е с водопровод за условно чиста вода от "Дефилето". Предстои включването му към градския водопровод за питейна вода. За имота е съставен акт за публична общинска собственост № 678 от 07.12.1999 г.
Б. затревено футболно игрище с площ 13 295 м2, представляващо имот пл. № Ш105 по кадастралния план на гр. Сливен, намиращо се в парк "Юнак" при съседи: от изток -кортов терен, от запад и от юг - открита лекоатлетическа писта, от север - стадион "Хаджи Димитър". Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост № 668 от 03.11,1999 г.
В. затревено футболно игрище с площ 10 102 м2, представляващо имот пл. № 10094 по кадастралния план на гр. Сливен, намиращо се в парк "Юнак" при съседи: от изток -спортна зала, от запад - стадион "Хаджи Димитър", от север - зелена площ, от юг - алея. Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост № 670 от 03.11.1999 г.
Г. незатревено футболно игрище с площ 7 930 м2, представляващо имот пл. № 10108 по кадастралния план на гр. Сливен, намиращо се в парк "Юнак" при съседи: от запад -кортов терен, от север и от изток - алея, от юг - зелена площ. Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост № 669 от 03.11.1999 г.
Д. два броя кортове терени с малки вратички с обща площ от 2025 м2, представляващи имоти пл. № № 10106 и 10107 по кадастралния план на гр. Сливен, намиращи с в парк "Юнак при съседи; от изток - футболно игрище, от запад - футболно игрище, от север - алея, от юг - футболно игрище. Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост № 671 от 03.11.1999 г.
Е. обектите, които концесионерът ще изгради и реконстроира със свои средства: в това число:хотел за нуждите на спортистите, треньорите и обслужващия спортен персонал, тенис-кортове, летен ресторант, заведения за продажба на кафе и безалкохолни напитки и други
 image

 


Тагове:   Сливен,   как,


Гласувай:
11. ivoimv - С П Р А В Е Д Л И В О С Т
30.06.2010 22:34
Ще има ли справедливост за другарите окрадили страната ни !
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3286821
Постинги: 1750
Коментари: 866
Гласове: 1661
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Май, 2022  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031