Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.06.2012 10:08 - Концесия на обищина Сливен
Автор: jivko1128 Категория: Регионални   
Прочетен: 1170 Коментари: 0 Гласове:
0Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №447 от 04.07.2007 - РЕШЕНИЕ № 447 ОТ 4 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЛАХЪМА", ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА СД "БЕРКО - 90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ" - СЛИВЕН Обн. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Лахъма", община Котел, област...
Пълен текст...

Решение за определяне на концесионер №447 от 04.07.2007 - РЕШЕНИЕ № 447 ОТ 4 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЛАХЪМА", ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА СД "БЕРКО - 90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ" - СЛИВЕН Обн. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Лахъма", община Котел, област...
Пълен текст...

Предмет на концесията
концесия за добив

Пълно описание на предмета на концесията
експлоатация на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лахъма"

Срок на концесията
25

Срок на концесията до дата
13.08.2032

Дата на сключване на концесионния договор
13.08.2007

Дата на влизане в сила на концесионния договор
13.08.2007
 

Вид на обекта
подземни богатства - строителни материали

Наименование на обека
находище "Лахъма"

Описание и границите на обекта
концесионна площ в размер 63 777 (шестдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и седем) квадратни метра, включваща площта на утвърдените запаси на находище "Лахъма" и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията, разположена на около 700м. от пътя за гр. Омуртаг

Административна област
Сливен

Община
Котел

Населено място
Котел
 
 

акт (актове) за собственост на обекта на концесията
image image

Скици, планове, карти, схеми, и др.
image

Координати на концесионната територия (площ)
1. концесионна площ "Лахъма", Координатна система: 70-V, от 7 координати

№ X Y
1 4688216 9502415
2 4688252 9502461
3 4688278 9502575
4 4688171 9502687
5 4688185 9502755
6 4688105 9502798
7 4687943 9502622

Координати на находището на подземно богатство
1. находище "Лахъма", Координатна система: 70-V, от 5 координати

№ X Y
1 4688187.1 9502435.4
2 4688270.0 9502540.0
3 4688278.0 9502575.0
4 4688050.7 9502720.2
5 4687945.4 9502619.7

Наименование на търговеца-концесионер
СД "Берко-90-Берковски с-ие"

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. Сливен

Адрес на управление на търговеца-концесионер
ул. "Лъдженска", 1 А

Представителство на търговеца-концесионер
Петко Василев Берковски и Васил Петков Берковски

Данни по фирмената регистрация
Регистъра за търговски дружества при Сливенски окръжен съд, под партиден № 37, в том 8, стр. 74, по ф. д. 748/1990 г.

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца-концесионер
119027514
 

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на регионалното развитие и благоустройството

Лице, представляващо органа
Асен Димитров Гагаузов

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на икономиката, енергетиката и туризма
 

Имуществени права на концесионера
Чл. 5. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните права:
1. да добива варовици от находище "Лахъма", в границите на концесионната площ в обеми и при спазване на условията на съгласуваните от КОНЦЕДЕНТА работни проекти за добив и първична преработка за съответната година;
2. право на собственост...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концесионера
Чл. 6. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:
1. да заплаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;
2. да изготви и представи за съгласуване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството,...
Пълен текст...

Имуществени права на концедента
Чл. 7. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните права:
1. да получава дължимото от концесионера концесионно възнаграждение в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;
2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, научно-техническа и друга информация и документация във...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концедента
Чл. 8. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:
1. да предаде обекта по чл. 2 на КОНЦЕСИОНЕРА в срок до 30 дни от представянето на точен и подробен план на находището и след като са отложени и стабилизирани по подходящ начин на терена всички точки по чупките на концесионната площ, съгласно чл....
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 16. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предоставя гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки:
1. гаранция за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор и
2. гаранция за изпълнението на задълженията свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 35. (1) За неизпълнение на този ДОГОВОР ще се счита всяко пълно неизпълнение и/или непълно и/или неточно изпълнение, както на преки разпоредби на този ДОГОВОР, така и на нормативни актове, които регулират извършването на действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, и/или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекта на концесия и/или...
Пълен текст...

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 21. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, страните могат да променят условията на този ДОГОВОР по взаимно съгласие, както и да прекратят ДОГОВОРА предсрочно по взаимно съгласие или едностранно.
...
Чл. 33. (1) ...
Пълен текст...

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 29. (1) При предсрочно прекратяване на ДОГОВОРА по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, на КОНЦЕСИОНЕРА се заплаща обезщетение за направените подобрения пропорционално на оставащия срок на ДОГОВОРА.
(2) Обезщетение се заплаща само за предварително съгласуваните подобрения, за несъгласувани подобрения обезщетение не се...
Пълен текст...

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 37 (3) При неизпълнение или забавено изпълнение, на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР, за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено...
Пълен текст...

Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 22. Срещу предоставената концесия за добив, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА определено съгласно този ДОГОВОР концесионно възнаграждение.
Чл. 23. Определянето на дължимото концесионно възнаграждение се извършва по Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (Приложение № 4...
Пълен текст...

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 24 (1) 5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-малък от 6 912 (шест хиляди деветстотин и дванадесет) лева.

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
няма

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ И СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Чл. 1. (1) Концесионното възнаграждение се определя за единица добито подземно богатство за съответния период, както следва:
1. за строителните материали процентният размер на концесионното възнаграждение (ПКВ) е 7 на сто от базата за...
Пълен текст...Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 4557432
Постинги: 1918
Коментари: 951
Гласове: 1941
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031