Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.06.2012 10:40 - Концесия на обищина Сливен
Автор: jivko1128 Категория: Регионални   
Прочетен: 1572 Коментари: 0 Гласове:
0Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №160 от 08.03.2005 - РЕШЕНИЕ № 160 ОТ 8 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КИРМЕЦ", ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА ЕТ "ТАКСИ - РОНИ - КРАСИМИР ЦОНЕВ" - СЛИВЕН
Обн. ДВ. бр.23 от 18 Март 2005г.

На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от...
Пълен текст...

Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му №804 от 05.12.2007 - РЕШЕНИЕ № 804 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 И 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г.
На основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства и чл. 70, ал. 3, т. 3 от Закона за концесиите

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Изменя и допълва решения на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, както следва:
………………………
1.115. В Решение № 160 на...
Пълен текст...

Предмет на концесията
концесия за добив

Пълно описание на предмета на концесията
Особено право на ползване върху подземни богатства - строителни материали - пясъци, във връзка с техния добив от находище "Кирмец"

Срок на концесията
30

Срок на концесията до дата
12.04.2035

Дата на сключване на концесионния договор
12.04.2005

Дата на влизане в сила на концесионния договор
12.04.2005
 

Вид на обекта
подземни богатства - строителни материали

Наименование на обека
находище "Кирмец"

Описание и границите на обекта
концесионна площ в размер 207 865 кв. м, включваща площта на утвърдените запаси в находище "Кирмец", община Сливен, област Сливен, и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията

Административна област
Сливен

Община
Сливен

Населено място
Бинкос
 
 

акт (актове) за собственост на обекта на концесията
image

Скици, планове, карти, схеми, и др.
image

Координати на концесионната територия (площ)
1. , Координатна система: 70-V, от 8 координати

№ X Y
1 4656684.0 9472195.0
2 4656985.0 9472300.0
3 4657016.0 9472348.0
4 4657178.0 9472576.0
5 4657248.0 9472722.0
6 4657255.0 9472745.0
7 4657000.0 9472850.0
8 4656625.0 9472385.0

Координати на находището на подземно богатство
1. , Координатна система: 70-V, от 6 координати

№ X Y
1 4656698.0 9472236.0
2 4657016.0 9472348.0
3 4657178.0 9472576.0
4 4657248.0 9472722.0
5 4657035.0 9472803.0
6 4656657.0 9472355.0

Наименование на търговеца-концесионер
ЕТ "Такси - Рони - Красимир Цонев"(Изтрит с решение № 804 от 05.12.2007)"Такси Рони" ЕООД (Добавен с решение № 804 от 05.12.2007)

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. Сливен

Адрес на управление на търговеца-концесионер
гр. Сливен, ул. "Самуиловско шосе" 1(Добавен с решение № 804 от 05.12.2007)

Представителство на търговеца-концесионер
Красимир Желев Цонев - управител

Данни по фирмената регистрация
Регистър за еднолични търговци и техните клонове на Сливенски окръжен съд, парт. N 83, том 3, стр. 171, по ф.д. 289/1990

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца-концесионер
119032536

Други регистрации на търговеца-концесионер
ЕИК 119627103 (Добавен с решение № 804 от 05.12.2007)

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на регионалното развитие и благоустройството

Лице, представляващо органа
Валентин Иванов Церовски

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на икономиката, енергетиката и туризма
 

Имуществени права на концесионера
Чл. 5.1. Право да добива пясъци от находище "Кирмец" в границите на концесионната площ… .
Чл. 5.2. Право на собственост върху добитото количество пясъци от находище "Кирмец" …
Чл.5.3. Право да ползва подземните богатства - пясъци от "Кирмец" … .
Чл. 5.4. Право да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите пясъци.
Чл. 5.5. Право да...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концесионера
Чл. 6.2. Да изготви и представи за съгласуване на концедента, цялостен работен проект за добив и първична преработка, чието съдържание следва да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и с работната програма за разработка на находище "Кирмец".
Чл. 6.3. Да изготви и представи на концедента, а при необходимост да актуализира проект за рекултивация на...
Пълен текст...

Имуществени права на концедента
Чл. 7.2. Право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, научно-техническа и друга информация и документация във връзка с находището.
Чл. 7.3. Да получава регулярно и при поискване съществуващата геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация и информация за осъществяване на концесията.
Чл. 7.4. Да контролира изпълнението на поетите задължения и...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концедента
Чл. 8.1. Да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор.
Чл. 8.2. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен и годишни работни проекти.
Чл. 8.3. Да осигури достъп до подземните богатства - пясъци, във...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 16. (1) Концесионерът по настоящия договор е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този договор в две насоки:
1. гаранция за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор;
2. гаранция за изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията.
(2) Гаранциите следва да бъдат...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 35. (1) За неизпълнение на този договор ще се счита всяко пълно неизпълнение и/или непълно и/или неточно изпълнение както на преки разпоредби на този договор, така и на нормативни актове, които регулират извършването на действия, дейности и/или услуги, съгласно този договор, и/или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекта на концесия и/или съседните...
Пълен текст...

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 21. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат да променят условията на този договор по взаимно съгласие, както и да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие или едностранно.

Чл. 33. (3) Прехвърлянето...
Пълен текст...

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 21. (4) При прекратяване на договора в случаите по ал. 1 (послевващо възникване на опасност за ...), на концесионера се дължи обезщетение, когато прекратяването не се дължи на негово виновно поведение.
Чл. 29. (2) При предсрочно прекратяване на договора по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на концесионера, на концесионера се заплаща...
Пълен текст...

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 37. (3) При виновно неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този договор за повече от 3 месеца, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено...
Пълен текст...

Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 22.(1) Срещу предоставената концесия, концесионерът дължи на концедента определено съгласно този договор възнаграждение - концесионно възнаграждение.
Чл. 23. Формирането на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на приложените към този договор Образец - отчет за дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 3) и Правила...
Пълен текст...

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
Чл.24, ал. 1, т. 5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-малък от 1950 лв.(Изтрит с решение № 804 от 05.12.2007)размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-нисък...
Пълен текст...

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
няма

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
Приложение № 4 към чл. 11 на НАРЕДБА за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства

Приета с ПМС № 127 от 21.06.1999 г., обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.

МЕТОДИКА за определяне на конкретния размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и...
Пълен текст...
 
 
 
 
 


Тагове:   Тунджа,


Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3171753
Постинги: 1691
Коментари: 835
Гласове: 1586
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031