Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.06.2012 10:00 - Концесия на "Кариера Блатец"
Автор: jivko1128 Категория: Регионални   
Прочетен: 1541 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 23.06.2012 21:22


Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия621 от 20.07.2009 - РЕШЕНИЕ621 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГЛИНЕСТИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "БЛАТЕЦ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛАТЕЦ, ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА "КЕРАМИК" - ЕООД, СЛИВЕН Обн. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2009г.
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и мотивирано предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството...
Пълен текст...

Решение за определяне на концесионер621 от 20.07.2009 - РЕШЕНИЕ621 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГЛИНЕСТИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "БЛАТЕЦ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛАТЕЦ, ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА "КЕРАМИК" - ЕООД, СЛИВЕН Обн. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2009г.
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и мотивирано предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството...
Пълен текст...

Предмет на концесията
концесия за добив

Пълно описание на предмета на концесията
добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, от находище "Блатец"

Срок на концесията
25

Срок на концесията до дата
06.01.2024

Дата на сключване на концесионния договор
20.01.2010

Дата на влизане в сила на концесионния договор
06.01.1999
 

Вид на обекта
подземни богатства - строителни материали

Наименование на обека
находище "Блатец"

Описание и границите на обекта
концесионната площ е в размер на 179 (сто седемдесет и девет) дка, която включва площта на утвърдените запаси по крайния контур на находище "Блатец"
...
концесионната площ по т. 1 попада в защитена зона (Натура 2000 място) - "Гребенец", с код BG 0000420, обявена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за...
Пълен текст...

Административна област
Сливен

Община
Сливен

Населено място
Блатец
 
 

акт (актове) за собственост на обекта на концесията
image image

Скици, планове, карти, схеми, и др.
image

Координати на концесионната територия (площ)
1. концесионна площ "Блатец", Координатна система: 70-V, от 15...
Пълен текст...

Координати на находището на подземно богатство
1. находище "Блатец", Координатна система: 70-V, от 15...
Пълен текст...

Наименование на търговеца-концесионер
"КЕРАМИК" ЕООД

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. Сливен

Адрес на управление на търговеца-концесионер
гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, Промишлена зона, ул. "Самуиловско шосе"

Представителство на търговеца-концесионер
Венцеслав Клодиев Върбанов

Данни по фирмената регистрация
Агенция по вписванията
 

Други регистрации на търговеца-концесионер
ЕИК 829058810

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на регионалното развитие и благоустройството

Лице, представляващо органа
Росен Асенов Плевнелиев

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на икономиката, енергетиката и туризма
 

Имуществени права на концесионера
Чл. 5. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните права:
1. да добива глинести мергели от находище "Блатец", в границите на находището, в обеми и при спазване на условията на съгласуваните от КОНЦЕДЕНТА работни проекти за добив и първична преработка за съответната година;
2. право на собственост...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концесионера
Чл. 6. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:
1. да заплаща на КОНЦЕДЕНТА дължимото концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния ДОГОВОР;
2. да изготви и представи на Министъра на регионалното развитие и благоустройството цялостeн работен проект за...
Пълен текст...

Имуществени права на концедента
Чл. 7. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните права:
1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;
2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, научно-техническа и друга информация и документация във връзка...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концедента
Чл. 8. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:
1. да предаде обекта по чл. 2 на КОНЦЕСИОНЕРА, в срок до тридесет дни от представянето на точен и подробен план на находището и след като са отложени и стабилизирани по подходящ начин на терена всички точки по чупките на концесионната площ,...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 16. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предоставя гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки:
1. гаранция за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор и
2. гаранция за изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 35. (1) За неизпълнение на този ДОГОВОР ще се счита всяко пълно неизпълнение и/или непълно и/или неточно изпълнение, както на преки разпоредби на този ДОГОВОР, така и на нормативни актове, които регулират извършването на действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, и/или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекта на концесия и/или...
Пълен текст...

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 7 т.5. да прекрати едностранно ДОГОВОРА при неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, на което и да е от основните задължения или условията на концесията, определени с решение на Министерския съвет621 от 20 юли 2009 г. или при неизпълнение на задълженията по договора, при условията на този ДОГОВОР, както и в случаите, предвидени в нормативен акт .
...
Чл....
Пълен текст...

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 29. (1) При предсрочно прекратяване на ДОГОВОРА по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, на КОНЦЕСИОНЕРА се заплаща обезщетение за направените подобрения пропорционално на оставащия срок на ДОГОВОРА.
(2) Обезщетение се заплаща само за предварително съгласуваните подобрения, за несъгласувани подобрения...
Пълен текст...

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 37 (3) При неизпълнение или забавено изпълнение, на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР, за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено...
Пълен текст...

Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 22. Срещу предоставената концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА определено съгласно този ДОГОВОР концесионно плащане.
Чл. 23. Определянето на дължимото концесионно плащане се извършва въз основа на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (Приложение4 към...
Пълен текст...

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 24 (1) т 3. размерът на плащането по т. 1 се определя за всяка шестмесечна вноска, като 7 (седем) на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на...
Пълен текст...

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 24 (1) т 5. заплащане на еднократно парично плащане в размер на 6 000 лв., дължимо от КОНЦЕСИОНЕРА в срок до 30 дни от датата на сключване на концесионния договор.

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ И СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Чл. 1. (1) Концесионното възнаграждение се определя за единица добито подземно богатство за съответния период, както следва:
1. за строителните материали процентният размер на концесионното възнаграждение (ПКВ) е 7 на сто от базата за...
Пълен текст...
 
 
 
 
 Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 4166743
Постинги: 1863
Коментари: 930
Гласове: 1894
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930