Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.07.2012 16:39 - Сигнал за спасение на страната ни, от некадърното управление на ГЕРБ, която узаконява унищожителите ни!
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 1016 Коментари: 1 Гласове:
5

Последна промяна: 08.05.2021 20:41

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Сигнал за спасение на страната ни, от  некадърното управление на ГЕРБ, която узаконява унищожителите  ни! Бившата фирма на Батко и Братко получава концесия и при ГЕРБ, без разисквания която лишава хиляди хора от питейна вода                          image
Приема се. С тези думи министър-председателят Бойко Борисов приключва т. 12 от Дневния ред на последното правителствено заседание от тази сряда.
Без никакви разисквания, според публикуваният стенографски запис, Министерски съвет приема Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали от находище „Бинкос”, община Сливен, област Сливен, на „Биндер” АД – Сливен. С тази концесия ще настъпят големи за страната ни последствия, който ще доведат до лишаването на общините Нова Загора и Твърдица от питейна вода.
По време на управлението на Тройната коалиция, компанията “Биндер” АД е управлявана от Емил Георгиев – брат на бившия шеф на пътния фонд Веселин Георгиев. В началото на 2008 година меди
ите гръмнаха с информация, че компанията “Биндер” АД, управлявана от Емил Георгиев, е получила обществени поръчки от същия този фонд за 120 милиона лева. Фирми на другия брат – Бойко Георгиев, пък продавали материали за строеж на пътища. Веселин Георгиев бе принуден да подаде оставка, вместо да бъде уволнен, а Европейската комисия замрази над 160 млн. евро на България по предприсъединителните фондове ИСПА и ФАР. Скандалът стана широко известен като “Батко и Братко”. Емил Георгиев напуска компанията на 14 май 2008 г.
           image
“Батко и Братко” бе и продължава да е една от любимите теми на управляващите, заедно с Цанков камък, върху която бе построена цялата предизборна кампания на ГЕРБ и почти 3-годишното им управление. Съвсем наскоро, на 19 юни тази година на брифинг МП Борисов използва тази тема: “Станишев няма как да знае – как се строят магистрали, защото по негово време „строяха” Батко и Братко. И именно заради техните „строежи”, ни бяха спрени всички фондове.”  “Биндер” АД – Сливен е изпълнител и на строително-ремонтните дейности на прохода Хаинбоаз. В края на миналата година “Биндер” купи сливенската общинска фирма “Пътно поддържане – Сливен” с намерението тя да извършва всички ремонти на пътища, а купувачът да се концентрира в добива на скална маса.

http://wikimapia.org/19261252/bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81
        image  
Фирма "Биндер" е хваната от Еко инспектори да добива незаконно огнеупорен кварцит до сливенското с. Струпец, обявиха от Еко министерството.В размер на 50 000 лв., за нарушение на Закона за подземните богатства е издаденото второто наказателно постановление на „Биндер” АД, град Сливен. Експерти установиха добив на подземни богатства в землището на с.Струпец, общ. Сливен извън  определенатаконцесия. За участъка на „Ляв приток на р. Тунджа, минаващ през с. Блатец” се настоява за забранителен режим за добив на инертни материали и корекции на речното корито, тъй като в него попадат Кариерата до селата Струпец и Бинкос, където речната екосистема е непокътната от повече от 60-години и всяко човешко вмешателство ще доведе до промяна в БПС на запазените там приоритетни за опазване местообитания и видове. В землището на с. Бинкос и с. Струпец вече са разрешени заемащи изключително големи площ от реката и ограничителен режим, а не забранителен, е неприемлив тъй като ще доведе до значителен кумулативен ефект. Тази мярка трябва да бъде разпоредена за целия участък на водното тяло.

 image
                 
 
До Главен прокурор На Република България
  
  До Районна прокуратура –гр.Сливен
                 
 До Министъра на   МОСВ
                 
До Директора на ИА „Пътна Инфраструктура”
                 
До Директор РИОСВ Ст. Загора                                                                                                                                                       
                  До Кмета на община Сливен                                                                                                                                                                             
СИГНАЛ  От   СНЦ „ЕКО ЛАНД ”    гр.Ямбол- регионално сдружение за опазване на околната среда,  ЕИК 176233061, e-mail ecolandbg@abv.bg  
От   СНЦ „ БЪЛГАРИЯ ГРИЙН енд КЛИЙН” , ЕИК 175807788  гр.Сливен, ул. „Харкан” № 121, вх. Б, ап. 3.

ОТНОСНО
: Извършване на НЕЗАКОНЕН добив, взривни дейности и първична обработка на доломити за трошен камък от находище Бинкос в землището на с.Струпец от „Биндер” АД.
      Уважаеми госпожи и господа,
Информираме Ви за огромни по мащаб закононарушения, водещи до облагодетелстване в особено големи размери, отнасящи се до обект на експлоатация и площите за добив и преработка на подземни богатства е в находище Бинкос, землище село Струпец. Това попада в територия Тунджа 1 с код:
BG0000192 което е в защитената национална мрежа и включва защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.                                             

В предвид Закона за подземните богатства, компетентен орган
по чл. 5, т. 1, е министърът на икономиката, енергетиката и туризма.В МИЕТ , отдел „Концесии”, въпросното дружество не фигурира в списъка на концисиите за добив на подземни богатства, както и в регистъра за разрешенията за търсене и/или проучване на подземни богатства. Към настоящия момент, няма налична информация за предоставено право на «Биндер» АД за добив на подземни богатства в находището на Бинкос в землището на с.Струпец.

Според обяснително писмо от «Биндер» АД с изх.№ 408/ 20.02.2012г. до кметския наместник на с.Струпец,  въпросната фирма осъществява добив на основание на §17 и §17а от ПЗР на ЗПСПК, при което дружеството съгласува ежегодни годишни проекти в МОСВ . За 2011 г. има такава съгласувана годишна програма,  за 2012 г. има входирана /тук липсва вх.№ ...../
   
 
Във връзка с подадена МОЛБА – ЖАЛБА  с Изх.№ 03 /02.2012г  на СНЦ „ЕКО ЛАНД” гр.Ямбол  до РИОСВ – Стара Загора за извършване на добив и първична обработка на доломити за трошен камък от находище Бинкос в землището на с.Струпец от „Биндер” АД. 
 
В отговор РИОСВ- Ст.Загора с изх.№ Ж6 / 12.03.2012г. месец октомври 2010 г.РИОСВ –Стара Загора
е установила нарушение на изискванията на Закона за подземните богатства и е съставен акт и издадено наказателно постановление за налагане на имуществени санкции на БиндерАД, гр. Сливен. За 2011 г има съгласуван с МОСВ годишен работен проект за добив и първична обработка на доломити и трошен камък.За 2012 г.липсва информация за съгласуваност на годишна работна програма за извършване на дейност през настоящата година.
 Сигнала се основава  на :  
При направената  проверка от представители на двете Неправителствени Организации  на място е  заснет фотоматериал, от който е видно активен работен процес в находище Бинкос в землището на с.Срупец .Постъпило уведомление до кметския наместник на с.Струпец от „Биндер”АД с изх.№37/28.06.2012г.за извършване на промишлено взривяване на кариера Бинкос на 29.06.2012г- от 12.00 до 21.00 ч.
Притесненията са продиктувани от загуба на местообитанията на естествените животински видове в полза на еднолични икономически апетити и нарушатане на законите на Р.България и Европейския съюз.
Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в приложение № 1  Закон за биологичното разнообразие    чл.3 (1) т.1 ; чл.4 т.1 и т.2; чл.5; чл.6 (1) Закон за подземните богатства  чл.4(2) Добивът на подземни богатства се извършва чрез предоставяне на концесия.Такава към настоящия момент за находище Бинкос НЯМА.     Чл.5 т.3.от ЗПБ (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) концесии за добив, предоставени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.    Чл. 23(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Процедурите по предоставяне на    разрешения за търсене и проучване и за проучване и концесии за добив се провеждат в съответствие с принципите за прозрачност, публичност и конкуренция. Чл. 7 и чл. 26 от Закона за пътищата за минимални отстояния до няколко съоръжения от РПМ едновременно.       Настоящия диалог между СНЦ „ЕКО ЛАНД ”    гр.Яброл и СНЦ „ БЪЛГАРИЯ ГРИЙН енд КЛИЙН” подчертават неотложния характер на наличната информация, в която е налице нарушение на законовите разпоредби на Р.България - фирма” Биндер” извършва дейност, която е в противоречие с действащото законодателство. Управителните Съвети  на Сдруженията с Нестопанска Цел ,счетоха за необходимо да сигнализират на отговорните инситуции за извършване на проверка и вземане на необходимите мерки.    
На основание на какво фирма „Биндер” АД , извършва дейност за
добив и първична обработка на доломити за трошен камък от находище Бинкос в землището на с.Струпец, както и водене на регистри свързани с изискванията за експлоатацията и с безопасността и здравето на работещите в мините и кариерите.
   На основание гореизложеното и въпреки наложените санкции, съдебни и административни актове, предписания на компетентните институции, липсата на ОВОС и явните несъответствия с изискванията на Закона за пътищата в частта отстояния до мостове, пътни възли от републиканската пътна мрежа, наличието на огромно хидросъоръжение /бент на р. Тунджа/ в непосредствена близост до обекта, в който се извършват взривни дейности и добив.   МОЛИМ да упражните предоставените Ви правомощия от Закона и НЕЗАБАВНО да прекратите дейността на фирма „Биндер” в находището за инертни материали в землището на с. Струпец, община Сливен и предприемете съответните процедурни действия за установяване вредата върху природата, както и количествата незаконно придобит и продаден инертен материал.    Считаме, че щетата за бюджета е огромна и молим за Вашите бързи действия.

Живко Желев
 
СНЦ „ЕКО ЛАНД” гр. Ямбол, гр. Сливен

 СНЦ „БЪЛГАРИЯ ГРИЙН енд КЛИЙН” гр. СливенГласувай:
51. zaw12929 - На кого му пука от истината. . . ня...
31.07.2012 13:28
На кого му пука от истината... нямането затваря очи...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3544614
Постинги: 1789
Коментари: 880
Гласове: 1780
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Декември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031