Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.10.2014 06:23 - Постановление 258 от 1958 г. или как комунистите сложиха началото на циганизацията на България
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 1745 Коментари: 2 Гласове:
6

Последна промяна: 30.04.2016 22:50

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 http://dediserver.eu/hosting/ethnodoc/data/BG19581217.pdf
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 258
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

от.17 декември 1958 ГОД.
ЗА: уреждане на въпросите за циганското население в България
по дoклад№ 1216 от 8. X. 1958 г.
image

 

През годините на народната власт в живoта на нашата страна настъпиха дълбоки промени.
След 9.IX.1944 година заедно с българския народ получиха свобода и пълна възможност за всестранно развитие всички малцинства в страната. Такава свобода получи и циганското население. Б резултат на грижите, който положиха Комунистическата партия и народната власт, за циганите се създадоха широки възможности за труд и културно развитие. Голяма част от циганите се включиха на
работа в държавния и обществения сектор. Мнозина получиха награди за трудово отличие в социалистическото строителство. Из средата на циганското население израснаха добри кадри със средно и висше образование - учители, лекари, инженери и др.
Но наред с това и сега все още известна част от циганското население изостава от общото развитие на страната, не е заето с постоянен труд, не се задържа на едно място, а води скитнически живот, занимава се с просия, гадаене, кражби и други нарушения на обществения ред
.

В много случаи циганското население става разпространител на болести и се явява носител на най-голяма изостаналост.
Следва да се отбележи, че народните съвети и обществените организации недостатъчно се занимават с превъзпитанието на циганското население. Не се дооценява обстоятелството, че ликвидирането на наследената от миналото изостаналост на циганското население изисква по-настойчива ежедневна работа на цялата наша общественост. Необходимо е оная част от това население, която все още се занимава със скитничество, да се установи на едно място и да се създадат условия за включването й в общественополезен труд.
С оглед да се ликвидира с изостаналостта и със скитничеството всред циганското население, да се премахне просията и престъпността и се издигне неговата култура и бит,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВЯВА:
1. Скитничеството и просията в Народна република България са най-строго забранени. Всеки гражданин е длъжен да се занимава с общественополезен труд и да работи според своите сили и способности.
Задължават се изпълнителнителните комитети на окръжните,  околийските, градските, районите и селските народни съвети, в чиито райони живеят цигани, да издирят онези от тях, които не се занимават с общественополезен труд, водят скитнически живот или се занимават с просия, гадаене и пр., и да вземат мерки за настаняването им на работа в държавните и други обществени предприятия, в селските и горските стопанства и др.

2. Задължава Министерството на земеделието и горите до 1.I.1960 година да проучи основно и установи нуждата от работна ръка в държавните земеделски стопанства и да настани на работа в тях не по-малко от 1,000 цигански семейства. 
Членовете на тези семейства да бъдат приети за жители на селищата, в чиито райони се намират стопанствата.
Разрешава на Министерството на земеделието и горите да построй в най-близкото селище от района на тези държавни земеделски стопанства евтини и хигиенични жилища за настаняване на приетите на постоянна работа цигани на. обща стойност 4,000,000 лева.
 
Плановете на тези жилища да се изработят от Министерството на земеделието и горите и Министерството на комуналното стопанство,
благоустройството и пътищата. Средствата за строежа на жилищата да се предвидят в плана за капиталните вложения на Министерството на земеделието и горите за 1959 година. Държавната планова комисия да предвиди необходимите строителни материали за строежа на тези жилища, а Министерството на строежите и строителните материали да. организира строителството им по представен от Министерството на земеделието и горите списък на обектите
.
Министерството на земеделието и горите да изучи възможностите и да организира нови или да разшири съществуващите държавни земеделски стопанства в планинските и ерозирани райони на страната с оглед да се заангажират на работа в тях допълнителен брой работници - цигани.
3. Препоръчва на управителните съвети на трудовокооперативните земеделски стопанства в районите на които има цигани незаети в производството или такива, които не се занимават с общественополезен труд, да ги приемат в кооперативните
стопанства с всички, произтичащи от това права и задължения.
Задължава изпълнителните комитети на окръжните, околийските и местните народни съвети да окажат съдействие на управителните съвети на ТКЗС за изпълнение на горната препоръка.

4. Задължава Централния съюз на трудовопроизводителните кооперации да създаде в населените места, където има цигани, кооперативни организации или отдели в съществуващите кооперации, в които да се приемат за членове цигани, упражняващи ръкоделни занаяти - кошничарство, бърдарство, вретенарство, железарство и др.
Разрешава на ДС на ТПК да построй за нуждите на новообразуваните кооперации и отдели производствени сгради на стойност до 200,000 лева за една сграда в рамките на плана за материално-техническото снабдяване и със средства от фонда "Стопанско строителство" за 1959 и 1960 година.
5. С оглед да се подобри решително хигиената и условията на работа при събирането на отпадъчните материали ДСП "Вторични суровини" в съгласие с Държавната санитарна инспекция в срок от б месеца да преустрои работата по събирането на отпадъци, като създаде специална организация и транспорт и осигури сандъци за отделните видове отпадъци.
6. За да се създадат условия за подобряване бита и културата на циганското население изпълнителните комитети на народните съвети да вземат мерки за урегулиране, благоустрояване и хигиенизиране на циганските квартали, като при строителство на нови жилища, при трудоустрояване и преместване на циганите, същите да бъдат настанявани в. разните части на селищата или районите.
Изпълнителните комитети на народните съвети да предоставят безплатни парцели за строеж на жилища на циганите, бивши катунари или преместени от други селища,
 които са се установили на постоянна работа и местожителство в района на съвета.
Разрешава на Българската инвестиционна банка в рамките на плана за кредитиране на жилищното строителство през 1959 година и следващите години, да отпуска на тези циганя, при поискване от тяхна страна заеми за строеж на жилища в размер до 5,000 лева, без делово участие, като сумите по тези заеми се предоставят на мастния народен съвет, за да ги изразходва той за строежа на жилищата.
Погасяването на заемите да става в срок до 20 години.
Изпълнителните комитети на народните съвети и съответните технически служби да осигурят спазването на всички архитектурни градоустройствени и хигиенни изисквания при строежа на тези жилища.
При провеждането през 1959 годинa на благоустройствените и жилищно- строителните мероприятия в кв.Коньовица бул."Стамболийски" Изпълнителният кoмитет на Софийския градски народен съвет да осигури жилища на живущите там  цигани в други пoдхoдящи райони и селища на голяма София. Разрешава на Изпълнителния комитет на Софийския градски народен съвет да построи жилища на тези цигани в новите урегулирани терени с материали от разрушените постройки в София.
7. Задължава Министерството на народното здраве и социалните грижи и местните здравни органи да организират и провеждат санитарно-противоепидемични мероприятия за предотвратяване появяването и разпространението на заразим болести и паразити и мероприятия за издигане санитарната култура на циганското население.
Срещу ония, които не изпълняват разпорежданията на здравните власти, да се вземат най-строги мерки.
8. Министерството на просветата и културата и народните съвети чрез отделите си "Просвета и култура" да вземат мерки за цялостното обхващане в българските училища на подлежащите на задължително обучение деца от цигански произход и да осигурят завършването на основното им образование.
Към училищата в кварталите с циганско население да се открият стаи-занимални, където след училищните занимания учениците "да се подготвят под надзора на учители-възпитатели, а също така да се разкрият и детски градини за деца от предучилищна възраст.
Министерството на просветата и културата да осигури ежегоден прием на определен брой младежи и девойки-циганчета в професионалните училища и техникумите.
9. Изпълнителните комитети на народните съвети и органите на Министерството на вътрешните работи да издирят всички лица, които са се преселили в София, Пловдив, Варна и други големи градове, без да имат законно основание за пребиваване в тях и да ги възвърнат в предишните им местожителства.
10. За да. се засили борбата срещу лицата, които съзнателно отбягват да се занимават с общественополезен труд и вършат престъпления, одобрява приложения проекто-указ за изменение на чл.14 от Указа за Народната милиция. Предлага на Президиума на Народното събрание да издаде указ съобразно одобрения проект,
11. Одобрява приложения проекто-закон за борба със скитничеството и просията. Проектозаконът да се внесе в Народното събрание за разглеждане и гласуване.
12. Препоръчва на ръководствата на обществено-политическите и масови организации - Отечествения фронт, ДKMС, на жените, профсъюзите и др. да засилят обществено-възпитателната и културната работа сред циганското население и да съдействуват за въвличането му в обществено-политическия и стопанския живот нa страната.
13. Контролът по изпълнението на настоящото постановление се възлага на Министерството на вътрешните работи, Министерството на. финансите и държавния контрол, на изпълнителните комитети на окръжните, околийските и местните  народни съвети.
Министерският съвет призовава цялата каша общественост да съдействува за премахване на. всяко по-нататъшно проявление на скитничество и просия в нашата страна, за трудоустрояването и установяването на постоянно местожителство на тази част от циганското население, която се занимава със скитничество и просия, за решително преустройство на бита му и повишаване на неговата култура и образование, за пълното му приобщаване към социалистическото строителство. В нашата страна има всички условия и възможности за включване на циганското население в общественополезен труд, както в трудово-кооперативните земеделски стопанства, държавните земеделски стопанства така и в другите държавни или кооперативни предприятия и организации. Недопустимо е каквото и да било пренебрежително отношение към това население. Социалистическият труд и грижите на народната власт са в състояние в кратък срок от време да превърнат изостаналите слоеве на циганското население в съзнателни строители на социализма в кашата Родина.
София, декември 1958 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ :
СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКАТА ГРУПА:
ПОМОЩНИК: 
    От това постановление на МС на окупационната комунистическа власт в България, установена и подържана от СССР, ясно се вижда и разбира, че:
1. Под всеотдайните ( за циганите) грижи на антибългарската комунистическа партия циганската популация е разселена по всички населени места в страната, заставена да уседне, като са отпускани парични и всякакви други средства за тази цел. Разбира се, средствата идват от държавният бюджет. По този начин комунистите слагат началото на циганизацията на редица села, градчета и градове, както и създаването/ разрастването на гетета.
2. Дават се привлегии на циганите в образователната система. Това е така наречената ПОЗИТИВНА ДИСКРИМИНАЦИЯ. За подобен тип дискриминация, само до преди няколко години, пледираше съвсем открито и Соломон Паси.
3. В същото време собствеността на Българите е отнета/ открадната от комунистите. Отнети са къщи, фабрики, земи, мелници, добитък, авоари и т.н. движимо и недвижимо имущество. Част от това българско имущество, събирано с труда на поколения предприемчиви  и и работливи Българи е буквално подарено на циганите за да се... интегрират.
4. В резултат на топлите и безрезервни грижи от страна комунистическата партия, раздаваща българската собственост на  циганите, популацията на последните, в България, нарастна от 20-30.000 през 40-те години на 20-ти век до над милион, към ден днешен.
5. Тук възниква и въпросът, защо ултрадемократични държави като САЩ, Франция, Великобритания и др. по начало отказват опити за "интеграция" на циганите и ги връщат от там,  от където са дошли? А до колкото имат местни цигани ги оставят да водят своя скитнически живот без да ги разселват по територията си и за сметка на коренното население, били те  французи, англичани, холандци, шведи, швейцарци и т.н.
6. Този акт на МС на К.О.П. ( комунистическо окупационно правителство) и последвалият исторически опит, доказват че интеграцията- която безусловно е вид социално инженерство, е не само невъзможно, но и убийствена за народа български и за България, като цяло.

 

 Гласувай:
61. grigorsimov - Циганите за това са и доведени в Европа...
06.10.2014 09:22
Циганите за това са и доведени в Европа – да помагат на еврейството в унищожаването на местните народи, на принципа: циганите грабят от долу, евреите - от горе; комунистите - от долу, банкерите - от горе; мафията - от долу, политиците (евреи) - от горе (или обратното: мафията отгоре, а политиците - отдолу)!
Основателите и ръководителите на комунизма навсякъде са само евреи, вкл. и в България, вкл. Благоев и Димитров, както и всичките им поети - революционери, като Смирненски, Гео Милев, Вапцаров и т.н.
Цялото политбюро и ЦеКа на "Партията" (а и на всичките други партии) са евреи, до един! Включително и минаващите за цигани, като Живков, и като Костов - днес!!
цитирай
2. ssvetozar - Много интересен документ !
06.10.2014 11:58
"... популацията на последните, в България, нарастна от 20-30.000 през 40-те години на 20-ти век до над милион..."

Ще съм Ви благодарен, ако кажете откъде са тези данни.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3200101
Постинги: 1703
Коментари: 839
Гласове: 1600
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Януари, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31